Loading

Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Plynárenská 7/C
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/29517/B
Od 26.8.2003, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Volek
IČO:
35864648
DIČ:
2021748421

IČ DPH:

SK7020000416
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2011
SK NACE (RÚZ):
63110 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Accenture International B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 09/2022 do 08/2023 podaná 30.11.2023 ako riadna.

Firma Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 101 601 245 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 042 117 EUR poklesol medziročne o 245 833 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,73% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 18,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,18%.

Absolútne ukazovatele

102 908 026 €

14,3 %

82 938 998 €

15,2 %

25 433 467 €

6,1 %

7 050 899 €

2,0 %

14 397 031 €

5,7 %

Relatívne ukazovatele

81.63 %

0,6 %

1.07

-0,0

15.89 %

-2,0 %

72.28 %

1,1 %

2.50

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 9/2022 do 8/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 101 601 245 € 14,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 381 224 € -19,0 %
Služby 18 281 023 € 11,6 %
Pridaná hodnota 82 938 998 € 15,2 %
Osobné náklady 77 479 289 € 17,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 17 252 € 109,7 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 483 424 € %

Iné prevádzkové náklady 723 099 € -29,1 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 202 782 € 5,9 %
HV z finančnej činnosti 235 684 € -66,5 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 5 438 466 € -3,2 %
Daň 1 396 349 € 4,9 %
HV po zdanení 4 042 117 € -5,7 %
EBITDA 5 220 034 € 6,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 433 467 € 6,1 %
 
Neobežný majetok 44 165 € 58,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 44 164 € 58,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 € 100,0 %
 
Obežný majetok 25 253 378 € 5,9 %
Zásoby 0 € 0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 364 192 € 14,6 %
Krátkodobé pohľadávky 23 293 824 € 5,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 595 362 € 23,3 %
 
Časové rozlíšenie 135 924 € 49,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 433 467 € 6,1 %
 
Vlastné imanie
7 050 899 € 2,0 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 001 479 € 14,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 042 117 € -5,7 %
 
Záväzky 18 382 568 € 7,8 %
Dlhodobé záväzky 403 712 € -16,3 %
Krátkodobé záväzky 9 628 079 € 5,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 350 777 € 12,2 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?