Loading

LUKRA Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LUKRA Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Mostová 2
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/29669/B
Od 18.9.2003, posledná zmena 22.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Dušan Krajči
IČO:
35865946
DIČ:
2020264675

IČ DPH:

SK2020264675
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2003
SK NACE (RÚZ):
46110 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • SANAGRO a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma LUKRA Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 791 918 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 895 055 EUR vzrástol medziročne o 252 953 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,14% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 32 472 267 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 596 344 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,89%.

Absolútne ukazovatele

33 427 295 €

27,4 %

1 500 369 €

18,5 %

9 002 253 €

-2,5 %

2 934 243 €

43,9 %

2 609 391 €

%

Relatívne ukazovatele

4.58 %

-0,4 %

5.70

1,2

9.94 %

3,0 %

67.41 %

-10,5 %

1.36

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 32 472 267 € 28,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 319 651 € -4,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 875 923 € 28,4 %
Náklady na materiál, energie 95 972 € 43,8 %
Služby 319 654 € 31,1 %
Pridaná hodnota 1 500 369 € 18,5 %
Osobné náklady 263 037 € -6,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 81 973 € -10,8 %
Opravné položky -28 313 € -100,0 %
Ostatné výnosy 567 077 € 2,0 %
Iné prevádzkové náklady 624 818 € 1,2 %
Zisk z predaja majetku 8 545 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 134 476 € 36,6 %
HV z finančnej činnosti 6 682 € 181,4 %
z toho Nákladové úroky 47 611 € 0,4 %
HV pred zdanením 1 141 158 € 38,8 %
Daň 246 103 € 36,6 %
HV po zdanení 895 055 € 39,4 %
EBITDA 1 179 591 € 27,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 002 253 € -2,5 %
 
Neobežný majetok 1 116 701 € -3,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 116 701 € -3,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 883 794 € -2,3 %
Zásoby 712 969 € 71,3 %
Dlhodobé pohľadávky 2 949 € -99,8 %
Krátkodobé pohľadávky 7 156 354 € 19,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 522 € -13,3 %
 
Časové rozlíšenie 1 758 € -41,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 002 253 € -2,5 %
 
Vlastné imanie
2 934 243 € 43,9 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 31 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 000 885 € 47,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 895 055 € 39,4 %
 
Záväzky 6 068 010 € -15,6 %
Dlhodobé záväzky 39 837 € -35,1 %
Krátkodobé záväzky 4 653 829 € -12,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 743 572 € -22,0 %
Bankové úvery krátkodobé 619 383 € -26,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 389 € -44,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?