Loading

IRDistribution, a. s.

Historický názov:
  • IRDistribution, s.r.o.
  • InfoPORT RASCO Distribution, s.r.o.
  • InfoPORT Distribution, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IRDistribution, a. s.
Sídlo:
Ivanská cesta 18551/65B
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5190/B
Od 17.12.2003, posledná zmena 23.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Škripek
  • Mgr. Ing. Erik Tomčík
IČO:
35872110
DIČ:
2021769486

IČ DPH:

SK2021769486
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2004
SK NACE (RÚZ):
46520 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
Základné imanie:
331 997 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma IRDistribution, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 129 188 297 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 029 513 EUR poklesol medziročne o 33 020 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,97% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 120 793 308 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 525 564 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,54%.

Absolútne ukazovatele

129 922 144 €

9,3 %

5 505 826 €

42,2 %

50 495 662 €

0,8 %

19 603 555 €

5,0 %

20 091 990 €

7,7 %

Relatívne ukazovatele

4.26 %

0,9 %

4.77

1,0

6.00 %

-0,1 %

61.18 %

-1,5 %

1.31

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 120 793 308 € 7,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 394 989 € 81,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 117 267 744 € 9,0 %
Náklady na materiál, energie 302 362 € 23,2 %
Služby 6 112 365 € 27,2 %
Pridaná hodnota 5 505 826 € 42,2 %
Osobné náklady 1 153 783 € 13,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 106 516 € -27,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 39 796 € %

Iné prevádzkové náklady 443 616 € 14,5 %
Zisk z predaja majetku 4 011 € -61,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 845 718 € 64,3 %
HV z finančnej činnosti -58 488 € -104,3 %
z toho Nákladové úroky 618 259 € 161,1 %
HV pred zdanením 3 787 230 € 2,3 %
Daň 757 717 € 18,6 %
HV po zdanení 3 029 513 € -1,1 %
EBITDA 3 948 223 € 59,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 495 662 € 0,8 %
 
Neobežný majetok 517 240 € -23,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 119 714 € -56,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 397 526 € 0,0 %
 
Obežný majetok 43 223 995 € -3,9 %
Zásoby 11 625 221 € -8,2 %
Dlhodobé pohľadávky 2 688 672 € 3,9 %
Krátkodobé pohľadávky 28 576 480 € -0,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 333 622 € -66,6 %
 
Časové rozlíšenie 6 754 427 € 51,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 495 662 € 0,8 %
 
Vlastné imanie
19 603 555 € 5,0 %
Základné imanie 331 997 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 33 200 € 0,0 %
HV minulých rokov 16 208 845 € 6,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 029 513 € -1,1 %
 
Záväzky 27 675 806 € -7,6 %
Dlhodobé záväzky 16 256 € 17,1 %
Krátkodobé záväzky 9 170 543 € 2,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 14 810 916 € -16,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 678 091 € 14,3 %
 
Časové rozlíšenie 3 216 301 € 117,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?