Loading

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
Sídlo:
Plynárenská 7/A
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3260/B
Od 26.1.2004, posledná zmena 22.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľuboš Kekeši
  • Michaela Ikrényi Lazarová
  • Ing. Ladislav Rehák
IČO:
35874546
DIČ:
2021773853

IČ DPH:

SK2021773853
Podľa §4, registrovaný od 15.2.2004
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
33 190 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 05.06.2023 ako riadna.

Firma T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 76 589 014 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 000 434 EUR vzrástol medziročne o 2 352 931 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,82% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 75 008 831 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 834 203 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,89%.

Absolútne ukazovatele

78 278 338 €

12,2 %

5 450 275 €

137,0 %

14 839 857 €

34,8 %

4 473 440 €

77,6 %

4 015 917 €

122,5 %

Relatívne ukazovatele

7.12 %

3,7 %

3.42

1,8

20.22 %

14,3 %

69.86 %

-7,3 %

1.13

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 75 008 831 € 12,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 580 183 € 13,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 66 174 628 € 8,0 %
Náklady na materiál, energie 87 750 € 24,1 %
Služby 4 849 986 € 11,2 %
Pridaná hodnota 5 450 275 € 137,0 %
Osobné náklady 1 594 458 € 9,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 481 210 € -0,2 %
Opravné položky 50 320 € %

Ostatné výnosy 347 400 € -11,7 %
Iné prevádzkové náklady 99 895 € -12,7 %
Zisk z predaja majetku 362 021 € 38,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 960 188 € %

HV z finančnej činnosti -127 495 € -73,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 832 693 € %

Daň 832 259 € %

HV po zdanení 3 000 434 € %

EBITDA 4 079 377 € 268,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 839 857 € 34,8 %
 
Neobežný majetok 947 678 € -20,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 947 678 € -20,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 793 164 € 42,8 %
Zásoby 2 751 129 € 115,2 %
Dlhodobé pohľadávky 210 516 € 18,0 %
Krátkodobé pohľadávky 10 696 285 € 30,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 135 234 € %

 
Časové rozlíšenie 99 015 € -34,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 839 857 € 34,8 %
 
Vlastné imanie
4 473 440 € 77,6 %
Základné imanie 33 190 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 643 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 433 173 € -21,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 000 434 € %

 
Záväzky 8 323 907 € 33,2 %
Dlhodobé záväzky 7 927 € 30,6 %
Krátkodobé záväzky 7 614 915 € 36,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 8 321 € 52,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 692 744 € 6,0 %
 
Časové rozlíšenie 2 042 510 € -8,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?