Loading

LSE - Life Star Emergency, s.r.o.

Historický názov:
  • V.I.P. Emergency, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LSE - Life Star Emergency, s.r.o.
Sídlo:
Limbova 1
90091 Limbach
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/30850/B
Od 5.3.2004, posledná zmena 28.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Miroslav Micski
IČO:
35877618
DIČ:
2021826455

IČ DPH:

SK2021826455
Podľa §7a, registrovaný od 22.2.2018
SK NACE (RÚZ):
86909 Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Miroslav Micski (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma LSE - Life Star Emergency, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 912 217 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 419 621 EUR vzrástol medziročne o 3 389 815 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,92% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,54%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,91%.

Absolútne ukazovatele

62 876 533 €

19,1 %

46 457 310 €

16,3 %

21 827 098 €

22,5 %

4 774 269 €

252,4 %

3 550 923 €

%

Relatívne ukazovatele

83.09 %

0,6 %

1.01

0,0

15.67 %

15,5 %

78.13 %

-14,3 %

1.24

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 912 217 € 15,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 3 845 461 € 12,5 %
Služby 5 609 446 € 11,3 %
Pridaná hodnota 46 457 310 € 16,3 %
Osobné náklady 46 132 818 € 11,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 817 126 € 1,2 %
Opravné položky -73 296 € %
Ostatné výnosy 6 964 309 € 57,9 %
Iné prevádzkové náklady 1 081 234 € 0,1 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 463 737 € %

HV z finančnej činnosti -133 109 € 32,3 %
z toho Nákladové úroky 114 454 € -26,2 %
HV pred zdanením 4 330 628 € %

Daň 911 007 € %

HV po zdanení 3 419 621 € %

EBITDA 6 207 567 € 205,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 827 098 € 22,5 %
 
Neobežný majetok 5 536 554 € -24,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 366 573 € -24,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 169 981 € -8,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 972 718 € 57,1 %
Zásoby 558 481 € -57,2 %
Dlhodobé pohľadávky 77 784 € 99,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 675 716 € -19,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 13 660 737 € 102,8 %
 
Časové rozlíšenie 317 826 € -1,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 827 098 € 22,5 %
 
Vlastné imanie
4 774 269 € 252,4 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 347 345 € 2,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 419 621 € %

 
Záväzky 17 027 455 € 3,8 %
Dlhodobé záväzky 2 522 017 € -44,5 %
Krátkodobé záväzky 12 636 463 € 21,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 868 975 € 27,3 %
 
Časové rozlíšenie 25 374 € -56,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?