Loading

Kia Sales Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Kia Sales Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Einsteinova 19
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/36624/B
Od 29.6.2005, posledná zmena 21.7.2021
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Marián Hoffer
  • Tae Kun Yang
IČO:
35942894
DIČ:
2022025126

IČ DPH:

SK2022025126
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2005
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Kia Europe GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Kia Sales Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 178 184 966 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 020 988 EUR vzrástol medziročne o 3 341 289 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,52% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 177 775 440 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 822 671 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 147,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,87%.

Absolútne ukazovatele

180 438 502 €

31,1 %

9 844 322 €

94,9 %

43 934 017 €

24,2 %

19 736 166 €

34,1 %

21 053 172 €

28,5 %

Relatívne ukazovatele

5.52 %

1,8 %

3.90

1,6

11.43 %

6,7 %

55.08 %

-3,3 %

1.24

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 177 775 440 € 32,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 409 526 € 16,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 160 952 769 € 29,8 %
Náklady na materiál, energie 559 221 € 147,4 %
Služby 6 799 783 € 21,2 %
Pridaná hodnota 9 844 322 € 94,9 %
Osobné náklady 2 522 262 € 15,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 308 371 € -15,8 %
Opravné položky 28 871 € 130,7 %
Ostatné výnosy 1 900 301 € 13,6 %
Iné prevádzkové náklady 2 547 491 € 21,4 %
Zisk z predaja majetku 69 252 € -67,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 435 751 € 180,2 %
HV z finančnej činnosti 22 461 € 148,7 %
z toho Nákladové úroky 52 719 € 46,6 %
HV pred zdanením 6 458 212 € 187,0 %
Daň 1 437 224 € 151,9 %
HV po zdanení 5 020 988 € 198,9 %
EBITDA 6 674 870 € 174,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
43 934 017 € 24,2 %
 
Neobežný majetok 1 214 531 € 16,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 104 923 € 18,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 109 608 € 1,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 42 335 273 € 24,4 %
Zásoby 16 038 053 € 16,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 107 163 € 12,7 %
Krátkodobé pohľadávky 25 179 905 € 30,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 152 € 100,6 %
 
Časové rozlíšenie 384 213 € 25,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 43 934 017 € 24,2 %
 
Vlastné imanie
19 736 166 € 34,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 590 122 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 118 417 € 16,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 020 988 € 198,9 %
 
Záväzky 22 826 792 € 15,0 %
Dlhodobé záväzky 13 364 € 187,7 %
Krátkodobé záväzky 19 188 092 € 18,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 625 336 € -1,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 371 059 € 66,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?