Loading

SOITRON, s.r.o.

Historický názov:
  • SOITRON SK, s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SOITRON, s.r.o.
Sídlo:
Plynárenská 5
82975 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/37618/B
Od 23.9.2005, posledná zmena 6.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marián Skákala
  • Ing. Ondrej Smolár
IČO:
35955678
DIČ:
2022066937

IČ DPH:

SK2022066937
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2013
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
25 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • SOITRON Group SE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma SOITRON, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 945 446 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 39,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 018 782 EUR vzrástol medziročne o 586 209 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 104,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 37,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,07%.

Absolútne ukazovatele

50 172 647 €

39,9 %

13 250 011 €

12,1 %

30 303 331 €

8,8 %

13 353 731 €

-23,0 %

8 973 734 €

-23,3 %

Relatívne ukazovatele

26.53 %

-6,6 %

1.28

0,1

3.36 %

1,8 %

55.93 %

18,2 %

1.71

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 477 673 € 55,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 467 773 € 36,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 805 094 € 64,1 %
Náklady na materiál, energie 7 727 694 € 104,8 %
Služby 21 138 535 € 37,6 %
Pridaná hodnota 13 250 011 € 12,1 %
Osobné náklady 10 350 967 € 4,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 785 212 € -11,4 %
Opravné položky 27 733 € %

Ostatné výnosy 24 090 € -49,7 %
Iné prevádzkové náklady 651 191 € 79,8 %
Zisk z predaja majetku 1 533 € -83,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 484 643 € 116,6 %
HV z finančnej činnosti 57 161 € %

z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 1 541 804 € 124,7 %
Daň 523 022 € 106,3 %
HV po zdanení 1 018 782 € 135,5 %
EBITDA 2 268 322 € 45,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 303 331 € 8,8 %
 
Neobežný majetok 8 986 476 € -6,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 474 974 € -29,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 511 502 € -4,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 776 633 € 18,1 %
Zásoby 235 748 € -68,6 %
Dlhodobé pohľadávky 400 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 124 359 € 58,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 416 126 € -25,6 %
 
Časové rozlíšenie 540 222 € -14,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 303 331 € 8,8 %
 
Vlastné imanie
13 353 731 € -23,0 %
Základné imanie 25 000 000 € -16,7 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 397 558 € 5,8 %
HV minulých rokov -13 062 609 € 3,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 018 782 € 135,5 %
 
Záväzky 16 925 959 € 61,8 %
Dlhodobé záväzky 1 359 952 € -11,2 %
Krátkodobé záväzky 12 319 080 € 90,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 246 927 € 32,1 %
 
Časové rozlíšenie 23 641 € -53,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?