Loading

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • T-Systems Slovakia s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Moldavská cesta 8B
04011 Košice - mestská časť Juh
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/18094/V
Od 28.1.2006, posledná zmena 19.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Igor Stančik
  • Andreas Truls
  • Ing. Ondrej Šestina
IČO:
35976721
DIČ:
2022127932

IČ DPH:

SK2022127932
Podľa §4, registrovaný od 6.3.2006
SK NACE (RÚZ):
62030 Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
Základné imanie:
258 581 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • T-Systems International GmbH (97,5%)
  • T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellsc haft mbH (2,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 20.03.2024 ako riadna.

Firma Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 137 630 497 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 392 607 EUR poklesol medziročne o 70 553 850 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,12%.

Absolútne ukazovatele

141 135 543 €

-30,7 %

108 390 040 €

10,1 %

143 115 979 €

7,0 %

118 650 930 €

6,6 %

119 389 802 €

7,6 %

Relatívne ukazovatele

78.75 %

2,1 %

1.10

0,0

5.17 %

-53,1 %

17.09 %

0,3 %

12.10

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 137 630 497 € 7,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 863 320 € -10,0 %
Služby 28 377 137 € -2,1 %
Pridaná hodnota 108 390 040 € 10,1 %
Osobné náklady 98 337 811 € 9,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 645 180 € 17,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 87 037 € -71,6 %
Iné prevádzkové náklady 267 267 € -44,5 %
Zisk z predaja majetku 182 833 € 13,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 409 652 € 22,7 %
HV z finančnej činnosti 3 173 084 € -95,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 9 582 736 € -87,9 %
Daň 2 190 129 € 93,2 %
HV po zdanení 7 392 607 € -90,5 %
EBITDA 9 871 999 € 21,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
143 115 979 € 7,0 %
 
Neobežný majetok 9 612 855 € -6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 592 800 € -6,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 055 € -60,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 133 167 198 € 8,3 %
Zásoby 3 549 € -33,5 %
Dlhodobé pohľadávky 3 359 708 € 9,0 %
Krátkodobé pohľadávky 129 802 849 € 8,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 092 € -68,5 %
 
Časové rozlíšenie 335 926 € -28,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 143 115 979 € 7,0 %
 
Vlastné imanie
118 650 930 € 6,6 %
Základné imanie 258 581 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 25 858 € 0,0 %
HV minulých rokov 110 973 884 € 236,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 392 607 € -90,5 %
 
Záväzky 24 324 412 € 9,1 %
Dlhodobé záväzky 534 850 € -38,6 %
Krátkodobé záväzky 10 612 977 € 15,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 13 176 585 € 7,6 %
 
Časové rozlíšenie 140 637 € -14,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?