Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.; skrátený názov: ZVOS, a.s.

Historický názov:
  • Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.; skrátený názov: ZVOS, a.s.
Sídlo:
Skladná 3
07501 Trebišov
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1136/V
Od 12.7.2000, posledná zmena 18.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. František Hric
  • Ing. Gabriel Csollár
  • Ing. Mária Švecová
  • JUDr. Štefan Koľ
  • Mgr. Emília Redžepovičová
IČO:
36199583
DIČ:
2020030826

IČ DPH:

SK2020030826
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2000
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
136 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.; skrátený názov: ZVOS, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 932 402 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 349 609 EUR vzrástol medziročne o 165 883 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,32% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 34 626 516 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 519 907 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 47,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,68%.

Absolútne ukazovatele

35 948 141 €

11,9 %

1 958 152 €

28,7 %

5 901 581 €

32,1 %

1 167 418 €

41,7 %

787 914 €

17,6 %

Relatívne ukazovatele

5.45 %

0,7 %

1.41

0,3

5.92 %

1,8 %

80.22 %

-1,3 %

0.75

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 626 516 € 13,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 305 886 € 1,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 33 106 609 € 12,7 %
Náklady na materiál, energie 248 115 € 47,4 %
Služby 695 068 € -4,8 %
Pridaná hodnota 1 958 152 € 28,7 %
Osobné náklady 1 386 634 € 4,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 47 140 € -28,0 %
Opravné položky -75 643 € -173,1 %
Ostatné výnosy 14 180 € %

Iné prevádzkové náklady 34 186 € -5,0 %
Zisk z predaja majetku 1 559 € -99,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 506 032 € 95,0 %
HV z finančnej činnosti -60 947 € -148,4 %
z toho Nákladové úroky 55 713 € 189,8 %
HV pred zdanením 445 085 € 89,4 %
Daň 95 476 € 86,3 %
HV po zdanení 349 609 € 90,3 %
EBITDA 475 970 € 193,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 901 581 € 32,1 %
 
Neobežný majetok 431 024 € -3,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 430 069 € -2,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 955 € -75,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 449 197 € 36,2 %
Zásoby 1 955 838 € 40,9 %
Dlhodobé pohľadávky 12 247 € -57,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 480 581 € 34,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 531 € -56,8 %
 
Časové rozlíšenie 21 360 € 2,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 901 581 € 32,1 %
 
Vlastné imanie
1 167 418 € 41,7 %
Základné imanie 136 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 94 322 € 0,0 %
HV minulých rokov 587 487 € 43,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 349 609 € 90,3 %
 
Záväzky 4 734 163 € 30,0 %
Dlhodobé záväzky 14 381 € -95,0 %
Krátkodobé záväzky 3 440 905 € 33,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 350 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 879 491 € 17,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 49 386 € 47,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?