Datacomp s.r.o.

Historický názov:
  • Datacom s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Datacomp s.r.o.
Sídlo:
Moldavská cesta II. 49/2413
04011 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/13086/V
Od 25.2.2002, posledná zmena 24.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dominik Hakulin, PhD.
  • Ing. Martin Hakulin
IČO:
36212466
DIČ:
2020062550

IČ DPH:

SK2020062550
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2002
SK NACE (RÚZ):
47410 Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Dominik Hakulin, PhD. (62,5%)
  • Ing. Martin Hakulin (37,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma Datacomp s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 46 731 523 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 781 603 EUR vzrástol medziročne o 907 619 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,11% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 45 887 159 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 611 914 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 49,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 47,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 37,91%.

Absolútne ukazovatele

46 772 156 €

35,0 %

3 179 024 €

81,4 %

10 874 051 €

7,8 %

5 022 862 €

31,2 %

4 299 165 €

27,2 %

Relatívne ukazovatele

6.80 %

1,7 %

4.79

1,1

16.38 %

7,7 %

53.81 %

-8,2 %

1.09

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 45 887 159 € 35,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 844 364 € 12,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 40 275 245 € 31,5 %
Náklady na materiál, energie 699 921 € 49,1 %
Služby 2 577 333 € 47,8 %
Pridaná hodnota 3 179 024 € 81,4 %
Osobné náklady 663 658 € 37,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 101 896 € 17,9 %
Opravné položky 1 751 € 32,1 %
Ostatné výnosy 37 085 € -19,0 %
Iné prevádzkové náklady 41 728 € 5,4 %
Zisk z predaja majetku 3 416 € -6,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 410 492 € 102,0 %
HV z finančnej činnosti -147 911 € -63,5 %
z toho Nákladové úroky 49 882 € 149,8 %
HV pred zdanením 2 262 581 € 105,2 %
Daň 480 978 € 110,1 %
HV po zdanení 1 781 603 € 103,8 %
EBITDA 2 508 972 € 96,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 874 051 € 7,8 %
 
Neobežný majetok 781 072 € 49,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 775 303 € 50,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 019 € -25,0 %
Dlhodobý finančný majetok 750 € 0,0 %
 
Obežný majetok 10 032 258 € 5,6 %
Zásoby 3 760 980 € 18,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 989 245 € -0,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 282 033 € -5,1 %
 
Časové rozlíšenie 60 721 € -6,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 874 051 € 7,8 %
 
Vlastné imanie
5 022 862 € 31,2 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 233 955 € 9,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 781 603 € 103,8 %
 
Záväzky 5 850 304 € -6,5 %
Dlhodobé záväzky 24 913 € -26,9 %
Krátkodobé záväzky 5 792 656 € -3,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 273 € -99,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 32 462 € -13,7 %
 
Časové rozlíšenie 885 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?