Loading

HÍLEK a spol., a.s.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HÍLEK a spol., a.s.
Sídlo:
Vajanského 24
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10170/T
Od 4.10.2000, posledná zmena 13.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Benedikt Lučan
  • Ing. Jana Lőfflerová
  • Ing. Jozef Hílek
  • Ivona Junková
  • JUDr. Jaroslav Hílek
  • Marián Hercegh
IČO:
36239542
DIČ:
2020188280

IČ DPH:

SK2020188280
Podľa §4, registrovaný od 4.10.2000
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
3 067 280 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma HÍLEK a spol., a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 60 129 217 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 43,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 794 598 EUR vzrástol medziročne o 99 437 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 76,32% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 52 137 593 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 805 668 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 017 366 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 57,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,38%.

Absolútne ukazovatele

68 310 620 €

44,0 %

6 459 940 €

36,6 %

28 033 358 €

18,5 %

7 247 530 €

5,9 %

-3 838 681 €

-36,5 %

Relatívne ukazovatele

10.74 %

-0,5 %

1.46

0,1

2.83 %

-0,1 %

74.15 %

3,1 %

0.26

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 52 137 593 € 46,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 991 624 € 26,8 %
Zmena stavu zásob -230 230 € -297,4 %
Aktivácia 1 017 366 € %

Náklady na predaj tovaru 48 331 925 € 46,9 %
Náklady na materiál, energie 3 492 675 € 22,2 %
Služby 2 631 813 € 57,6 %
Pridaná hodnota 6 459 940 € 36,6 %
Osobné náklady 4 429 337 € 25,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 899 488 € 13,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 4 765 371 € 51,9 %
Iné prevádzkové náklady 4 757 515 € 76,1 %
Zisk z predaja majetku 294 976 € 35,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 433 947 € 35,3 %
HV z finančnej činnosti -508 635 € -146,7 %
z toho Nákladové úroky 300 266 € 79,7 %
HV pred zdanením 925 312 € 8,4 %
Daň 130 714 € -17,6 %
HV po zdanení 794 598 € 14,3 %
EBITDA 2 038 459 € 24,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 033 358 € 18,5 %
 
Neobežný majetok 13 154 462 € 2,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 077 519 € 2,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 836 € -34,3 %
Dlhodobý finančný majetok 65 107 € 4,7 %
 
Obežný majetok 14 853 226 € 37,2 %
Zásoby 10 018 176 € 36,5 %
Dlhodobé pohľadávky 14 701 € %

Krátkodobé pohľadávky 4 781 938 € 38,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 38 411 € 57,0 %
 
Časové rozlíšenie 25 670 € 104,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 033 358 € 18,5 %
 
Vlastné imanie
7 247 530 € 5,9 %
Základné imanie 3 067 280 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 642 925 € 12,3 %
HV minulých rokov 2 742 727 € 9,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 794 598 € 14,3 %
 
Záväzky 20 766 738 € 23,7 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 14 045 403 € 54,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 450 000 € 114,3 %
Bankové úvery dlhodobé 1 982 765 € -34,9 %
Bankové úvery krátkodobé 4 188 383 € -3,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 100 187 € 65,4 %
 
Časové rozlíšenie 19 090 € 47,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?