Loading

Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Historický názov:
  • Farma VM, a.s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dan - Slovakia Agrar, a.s.
Sídlo:
Nový Dvor
93201 Veľký Meder
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10177/T
Od 19.12.2000, posledná zmena 5.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Nicolai Wowk Jepsen
  • Erik Jantzen
  • Ing. Tünde Somogyi
IČO:
36240729
DIČ:
2020199973

IČ DPH:

SK2020199973
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2001
SK NACE (RÚZ):
01460 Chov ošípaných
Základné imanie:
9 865 220 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Dan - Slovakia Agrar, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 52 142 775 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 147 718 EUR vzrástol medziročne o 3 483 137 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,64% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,0%.

Absolútne ukazovatele

68 913 429 €

26,7 %

19 495 001 €

55,8 %

106 086 518 €

1,0 %

49 765 674 €

14,5 %

6 937 047 €

74,1 %

Relatívne ukazovatele

37.39 %

7,2 %

5.09

1,7

8.62 %

3,2 %

53.09 %

-5,5 %

0.53

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 778 € 41,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 52 128 997 € 26,0 %
Zmena stavu zásob 2 193 615 € %

Aktivácia 2 234 514 € 18,5 %
Náklady na predaj tovaru 13 776 € 41,1 %
Náklady na materiál, energie 29 419 897 € 23,8 %
Služby 7 660 660 € 21,2 %
Pridaná hodnota 19 495 001 € 55,8 %
Osobné náklady 3 830 320 € 4,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 228 016 € 9,5 %
Opravné položky -47 371 € %
Ostatné výnosy 5 052 684 € -13,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 405 354 € 21,5 %
Zisk z predaja majetku 647 037 € 43,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 13 759 973 € 66,8 %
HV z finančnej činnosti -2 146 817 € -92,8 %
z toho Nákladové úroky 2 318 258 € 129,0 %
HV pred zdanením 11 613 156 € 62,7 %
Daň 2 465 438 € 67,4 %
HV po zdanení 9 147 718 € 61,5 %
EBITDA 19 293 581 € 43,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
106 086 518 € 1,0 %
 
Neobežný majetok 79 530 006 € 1,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 79 480 006 € 1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 33 129 € %

Dlhodobý finančný majetok 16 871 € 0,0 %
 
Obežný majetok 25 234 932 € 1,0 %
Zásoby 16 247 182 € -15,9 %
Dlhodobé pohľadávky 621 € 246,9 %
Krátkodobé pohľadávky 8 674 558 € 54,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 312 571 € %

 
Časové rozlíšenie 1 321 580 € -12,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 106 086 518 € 1,0 %
 
Vlastné imanie
49 765 674 € 14,5 %
Základné imanie 9 865 220 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 674 828 € 0,0 %
HV minulých rokov 28 077 908 € 11,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 147 718 € 61,5 %
 
Záväzky 53 343 512 € -8,5 %
Dlhodobé záväzky 4 700 462 € 2,8 %
Krátkodobé záväzky 6 625 145 € -30,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 31 853 072 € -7,4 %
Bankové úvery krátkodobé 10 016 367 € 2,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 148 466 € 18,6 %
 
Časové rozlíšenie 2 977 332 € -9,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?