Loading

FMC - dialyzačné služby, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FMC - dialyzačné služby, s.r.o.
Sídlo:
Jaskový rad 75
83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/175247/B
Od 22.10.2001, posledná zmena 25.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Libor Kňazovický
  • Mgr. Filip Takáč
  • PharmDr. Marián Žabka, MPH, MBA
IČO:
36245895
DIČ:
2021626453

IČ DPH:

SK2021626453
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2011
SK NACE (RÚZ):
86220 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Základné imanie:
3 730 996 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH (94,8%)
  • Fresenius Medical Care AG (5,2%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 19.03.2024 ako riadna.

Firma FMC - dialyzačné služby, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 880 957 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 154 721 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,02% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 44,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,22%.

Absolútne ukazovatele

38 646 369 €

9,5 %

17 950 671 €

8,8 %

16 326 458 €

7,6 %

10 191 158 €

1,5 %

6 156 310 €

10,9 %

Relatívne ukazovatele

47.39 %

0,6 %

1.04

0,0

0.95 %

6,2 %

37.58 %

3,7 %

2.08

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 880 957 € 7,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 13 444 845 € -5,7 %
Služby 6 485 441 € 44,1 %
Pridaná hodnota 17 950 671 € 8,8 %
Osobné náklady 17 254 435 € 6,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 176 809 € -0,6 %
Opravné položky 1 475 € 18,8 %
Ostatné výnosy 407 693 € %

Iné prevádzkové náklady 116 074 € 93,7 %
Zisk z predaja majetku 7 685 € 75,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -182 744 € 81,4 %
HV z finančnej činnosti 107 755 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -74 989 € 92,3 %
Daň -229 710 € -25,9 %
HV po zdanení 154 721 € 119,6 %
EBITDA 986 380 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
16 326 458 € 7,6 %
 
Neobežný majetok 4 567 115 € -14,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 035 105 € -13,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 532 010 € -19,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 654 512 € 21,2 %
Zásoby 990 934 € 0,9 %
Dlhodobé pohľadávky 828 421 € 38,4 %
Krátkodobé pohľadávky 9 068 711 € 12,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 766 446 € %

 
Časové rozlíšenie 104 831 € -55,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 326 458 € 7,6 %
 
Vlastné imanie
10 191 158 € 1,5 %
Základné imanie 3 730 997 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 507 262 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 798 178 € -12,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 154 721 € 119,6 %
 
Záväzky 6 135 300 € 19,4 %
Dlhodobé záväzky 110 213 € 11,9 %
Krátkodobé záväzky 4 774 612 € 28,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 250 475 € -6,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?