Loading

ALU SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ALU SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Lesná 1016
96601 Hliník nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/39491/S
Od 28.4.2003, posledná zmena 19.12.2023
Štatutárny orgán:
 • Heiko Walinski
 • Ing. Roman Patsch
 • Jürgen Wacker
 • Stefan Zwick
IČO:
36254312
DIČ:
2020192130

IČ DPH:

SK2020192130
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2003
SK NACE (RÚZ):
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
Základné imanie:
12 500 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • Heiko Walinski (39,5%)
 • Patricia Carmen Zwick (39,5%)
 • Jürgen Wacker (15,0%)
 • Ing. Roman Patsch (6,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma ALU SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 838 590 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 102,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 419 016 EUR vzrástol medziročne o 2 125 524 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,94% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 111,42%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 127,27%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 36,04%.

Absolútne ukazovatele

35 324 006 €

94,8 %

8 052 693 €

84,1 %

7 967 556 €

6,7 %

3 899 400 €

119,8 %

618 791 €

173,9 %

Relatívne ukazovatele

23.11 %

-2,3 %

2.60

0,7

42.91 %

25,6 %

51.06 %

-25,2 %

0.54

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 774 564 € 65,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 064 026 € 108,0 %
Zmena stavu zásob 117 870 € -57,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 522 701 € 67,0 %
Náklady na materiál, energie 21 791 388 € 111,4 %
Služby 1 589 678 € 127,3 %
Pridaná hodnota 8 052 693 € 84,1 %
Osobné náklady 3 097 243 € 36,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 474 985 € 20,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 77 924 € 25,0 %
Iné prevádzkové náklady 103 085 € 56,1 %
Zisk z predaja majetku 17 805 € 277,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 473 109 € 162,8 %
HV z finančnej činnosti -129 449 € -54,3 %
z toho Nákladové úroky 112 096 € 3,1 %
HV pred zdanením 4 343 660 € 168,4 %
Daň 924 644 € 184,6 %
HV po zdanení 3 419 016 € 164,3 %
EBITDA 4 930 289 € 135,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 967 556 € 6,7 %
 
Neobežný majetok 3 842 509 € -1,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 842 509 € -1,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 110 136 € 15,5 %
Zásoby 2 239 243 € -21,8 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 821 201 € 238,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 049 692 € 132,8 %
 
Časové rozlíšenie 14 911 € 37,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 967 556 € 6,7 %
 
Vlastné imanie
3 899 400 € 119,8 %
Základné imanie 12 500 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 250 € 0,0 %
HV minulých rokov 466 634 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 419 016 € 164,3 %
 
Záväzky 4 068 156 € -28,6 %
Dlhodobé záväzky 465 069 € -23,9 %
Krátkodobé záväzky 3 506 256 € -16,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 96 831 € 42,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?