DALITRANS, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DALITRANS, s.r.o.
Sídlo:
Veľké Bierovce 266
91311 Veľké Bierovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/10596/R
Od 3.10.1997, posledná zmena 24.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Dalibor Janega
IČO:
36298883
DIČ:
2020174706

IČ DPH:

SK2020174706
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
5 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Dalibor Janega (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 24.05.2024 ako riadna.

Firma DALITRANS, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 198 246 945 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 105 251 EUR vzrástol medziročne o 66 918 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 83,18% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 166 114 161 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 156 944 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,06%.

Absolútne ukazovatele

199 713 832 €

0,9 %

20 515 621 €

16,7 %

50 859 362 €

3,2 %

16 503 574 €

14,6 %

-8 689 214 €

-16,1 %

Relatívne ukazovatele

10.35 %

1,4 %

2.05

-0,1

4.14 %

0,0 %

67.55 %

-3,2 %

0.48

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 166 114 161 € 0,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb32 132 784 € 4,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia41 430 € %

Náklady na predaj tovaru154 957 217 € -1,0 %
Náklady na materiál, energie12 388 187 € -5,9 %
Služby10 427 350 € 10,3 %
Pridaná hodnota20 515 621 € 16,7 %
Osobné náklady10 025 631 € 22,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku6 253 431 € 17,3 %
Opravné položky115 035 € 78,0 %
Ostatné výnosy814 432 € 211,4 %
Iné prevádzkové náklady1 495 713 € 13,8 %
Zisk z predaja majetku484 635 € -0,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti3 924 878 € 15,1 %
HV z finančnej činnosti-1 202 320 € -58,4 %
z toho Nákladové úroky618 305 € 257,6 %
HV pred zdanením2 722 558 € 2,7 %
Daň617 307 € 1,0 %
HV po zdanení2 105 251 € 3,3 %
EBITDA9 693 674 € 17,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 859 362 € 3,2 %
 
Neobežný majetok36 880 159 € 5,0 %
Dlhodobý hmotný majetok36 865 159 € 5,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok15 000 € -57,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok13 703 782 € -2,1 %
Zásoby2 800 789 € 6,1 %
Dlhodobé pohľadávky383 714 € 262,0 %
Krátkodobé pohľadávky8 086 016 € -7,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty2 433 263 € -4,3 %
 
Časové rozlíšenie275 421 € 65,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky50 859 362 € 3,2 %
 
Vlastné imanie
16 503 574 € 14,6 %
Základné imanie5 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania711 962 € 0,0 %
HV minulých rokov8 686 361 € 30,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení2 105 251 € 3,3 %
 
Záväzky34 328 327 € -1,6 %
Dlhodobé záväzky2 647 374 € 78,5 %
Krátkodobé záväzky19 973 308 € 1,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé8 998 057 € -21,3 %
Bankové úvery krátkodobé2 283 934 € 27,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé425 654 € -2,0 %
 
Časové rozlíšenie27 461 € 35,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?