Loading

AUTOŠTÝL, a.s.

Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUTOŠTÝL, a.s.
Sídlo:
Trenčianska Turná 1030
91321 Trenčianska Turná
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10301/R
Od 20.8.2002, posledná zmena 19.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Anton Závodský
  • Eva Vozárová
  • Peter Bošanský
IČO:
36325074
DIČ:
2020179579

IČ DPH:

SK2020179579
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2002
SK NACE (RÚZ):
45190 Predaj ostatných motorových vozidiel
Základné imanie:
2 470 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma AUTOŠTÝL, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 246 379 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 502 127 EUR vzrástol medziročne o 280 341 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 80,27% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 41 258 351 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 915 607 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,97%.

Absolútne ukazovatele

51 402 445 €

20,3 %

5 159 972 €

33,6 %

27 606 794 €

10,5 %

4 984 495 €

11,2 %

-2 345 126 €

-38,6 %

Relatívne ukazovatele

10.70 %

1,0 %

1.47

0,0

1.82 %

0,9 %

81.94 %

-0,1 %

0.24

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 41 258 351 € 20,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 988 028 € 24,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 37 342 744 € 20,1 %
Náklady na materiál, energie 4 264 770 € 24,7 %
Služby 1 478 893 € 8,1 %
Pridaná hodnota 5 159 972 € 33,6 %
Osobné náklady 3 516 626 € 31,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 141 091 € 7,0 %
Opravné položky 15 203 € 29,5 %
Ostatné výnosy 58 698 € -72,7 %
Iné prevádzkové náklady 158 431 € -13,6 %
Zisk z predaja majetku 581 785 € 32,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 969 104 € 70,5 %
HV z finančnej činnosti -296 154 € -9,7 %
z toho Nákladové úroky 246 959 € 9,3 %
HV pred zdanením 672 950 € 125,6 %
Daň 170 823 € 123,2 %
HV po zdanení 502 127 € 126,4 %
EBITDA 1 528 410 € 27,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 606 794 € 10,5 %
 
Neobežný majetok 12 510 025 € 10,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 558 650 € 9,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok -48 625 € 33,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 016 479 € 15,7 %
Zásoby 10 921 276 € 19,8 %
Dlhodobé pohľadávky 22 351 € 6,5 %
Krátkodobé pohľadávky 2 947 270 € 35,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 125 582 € -32,7 %
 
Časové rozlíšenie 80 290 € -87,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 606 794 € 10,5 %
 
Vlastné imanie
4 984 495 € 11,2 %
Základné imanie 2 470 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 248 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 763 868 € 14,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 502 127 € 126,4 %
 
Záväzky 22 624 353 € 10,4 %
Dlhodobé záväzky 118 839 € -33,2 %
Krátkodobé záväzky 8 253 505 € -10,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 112 173 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé 4 955 760 € 1,2 %
Bankové úvery krátkodobé 9 055 920 € 51,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 128 156 € 5,0 %
 
Časové rozlíšenie -2 054 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?