Loading

KORUNA s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KORUNA s.r.o.
Sídlo:
Bytčianska 114
01003 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/11070/L
Od 17.3.1998, posledná zmena 21.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Helena Cvachová
IČO:
36379450
DIČ:
2020102359

IČ DPH:

SK2020102359
Podľa §4, registrovaný od 7.5.1998
SK NACE (RÚZ):
47110 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Helena Cvachová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma KORUNA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 68 375 459 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,79%. Dosiahnutý zisk po zdanení 326 372 EUR poklesol medziročne o 17 024 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,97% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 67 972 509 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 409 392 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 21%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 83,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,37%.

Absolútne ukazovatele

68 676 987 €

15,2 %

10 601 382 €

10,5 %

7 739 259 €

25,7 %

2 400 926 €

15,7 %

2 272 092 €

5,5 %

Relatívne ukazovatele

15.50 %

-0,6 %

1.07

-0,0

4.22 %

-1,4 %

68.98 %

2,7 %

0.57

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 67 972 509 € 14,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 402 950 € 41,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 53 563 117 € 14,0 %
Náklady na materiál, energie 2 269 000 € 83,8 %
Služby 1 941 960 € 10,3 %
Pridaná hodnota 10 601 382 € 10,5 %
Osobné náklady 9 938 551 € 13,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 154 200 € 56,7 %
Opravné položky -71 € %
Ostatné výnosy 295 528 € %

Iné prevádzkové náklady 92 289 € 1,6 %
Zisk z predaja majetku 6 000 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 717 941 € 5,7 %
HV z finančnej činnosti -296 744 € -23,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 421 197 € -3,9 %
Daň 94 825 € -0,0 %
HV po zdanení 326 372 € -5,0 %
EBITDA 866 070 € 11,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 739 259 € 25,7 %
 
Neobežný majetok 584 385 € 76,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 576 691 € 77,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 694 € 24,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 055 959 € 21,9 %
Zásoby 4 369 662 € 21,5 %
Dlhodobé pohľadávky 2 885 € %

Krátkodobé pohľadávky 826 005 € 90,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 857 407 € 5,7 %
 
Časové rozlíšenie 98 915 € 151,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 739 259 € 25,7 %
 
Vlastné imanie
2 400 926 € 15,7 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 067 251 € 19,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 326 372 € -5,0 %
 
Záväzky 5 299 377 € 30,6 %
Dlhodobé záväzky 11 822 € 64,3 %
Krátkodobé záväzky 4 840 941 € 32,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 446 614 € 11,0 %
 
Časové rozlíšenie 38 956 € 51,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?