Loading

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AT a.s.
Sídlo:
Dlhá 84
01009 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10197/L
Od 1.7.1999, posledná zmena 11.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Ján Poláček
  • Stanislav Kucharčík
  • Ing. Jozef Poláček
IČO:
36386766
DIČ:
2020098102

IČ DPH:

SK2020098102
Podľa §4, registrovaný od 22.7.1999
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
680 600 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma AT a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 017 473 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 981 891 EUR vzrástol medziročne o 144 277 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,44% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 33 080 280 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 247 700 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,16%.

Absolútne ukazovatele

38 268 909 €

23,9 %

4 439 808 €

14,8 %

12 772 596 €

25,9 %

8 633 299 €

10,3 %

5 574 240 €

18,4 %

Relatívne ukazovatele

11.68 %

-1,0 %

1.57

0,0

7.69 %

-0,6 %

32.41 %

9,5 %

0.45

-1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 080 280 € 25,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 937 193 € 16,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 832 580 € 25,7 %
Náklady na materiál, energie 2 170 313 € 19,9 %
Služby 557 542 € 23,2 %
Pridaná hodnota 4 439 808 € 14,8 %
Osobné náklady 2 821 888 € 12,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 383 680 € -1,2 %
Opravné položky 22 696 € 129,8 %
Ostatné výnosy 161 831 € 4,0 %
Iné prevádzkové náklady 133 887 € 7,4 %
Zisk z predaja majetku 46 482 € -43,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 303 200 € 21,9 %
HV z finančnej činnosti -29 379 € -29,9 %
z toho Nákladové úroky 3 635 € %

HV pred zdanením 1 273 821 € 21,7 %
Daň 291 930 € 39,9 %
HV po zdanení 981 891 € 17,2 %
EBITDA 1 640 398 € 27,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 772 596 € 25,9 %
 
Neobežný majetok 3 352 371 € 1,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 326 638 € 1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 25 733 € -19,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 169 580 € 38,2 %
Zásoby 7 654 925 € 105,1 %
Dlhodobé pohľadávky 96 678 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 094 215 € 31,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 323 762 € -83,6 %
 
Časové rozlíšenie 250 645 € 31,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 772 596 € 25,9 %
 
Vlastné imanie
8 633 299 € 10,3 %
Základné imanie 680 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 475 617 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 495 191 € 13,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 981 891 € 17,2 %
 
Záväzky 3 987 991 € 74,7 %
Dlhodobé záväzky 212 139 € 76,1 %
Krátkodobé záväzky 3 598 001 € 81,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 177 851 € -0,6 %
 
Časové rozlíšenie 151 306 € 282,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?