Loading

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

Historický názov:
  • Tatra Timber, s.r.o.
  • TATRA TIMBER, s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Sídlo:
Pod lipami 1435/7
03301 Liptovský Hrádok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/11785/L
Od 26.8.1999, posledná zmena 31.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ingrid Benčová
IČO:
36387592
DIČ:
2020126724

IČ DPH:

SK2020126724
Podľa §4, registrovaný od 15.9.1999
SK NACE (RÚZ):
16100 Pilovanie a hobľovanie dreva
Základné imanie:
3 823 940 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Rettenmeier Holding AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 66 798 901 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 37,34%. Dosiahnutá strata je 5 979 643 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 104,01% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 38,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 19,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 8,02%.

Absolútne ukazovatele

64 220 738 €

-40,6 %

5 738 835 €

-64,8 %

61 962 219 €

-12,2 %

56 347 936 €

-8,9 %

18 584 355 €

-21,8 %

Relatívne ukazovatele

8.59 %

-6,7 %

0.91

-1,5

-9.65 %

-13,9 %

9.06 %

-3,3 %

3.68

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 903 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 66 795 998 € -37,3 %
Zmena stavu zásob -2 921 066 € %
Aktivácia 410 € -65,5 %
Náklady na predaj tovaru 1 499 € %

Náklady na materiál, energie 49 867 394 € -38,2 %
Služby 8 270 517 € -19,2 %
Pridaná hodnota 5 738 835 € -64,8 %
Osobné náklady 6 323 369 € -8,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 418 239 € -0,2 %
Opravné položky 39 689 € %

Ostatné výnosy 180 692 € -69,7 %
Iné prevádzkové náklady 644 278 € -15,2 %
Zisk z predaja majetku 61 873 € 16,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -6 444 175 € -265,7 %
HV z finančnej činnosti 25 934 € 124,7 %
z toho Nákladové úroky 21 573 € -62,4 %
HV pred zdanením -6 418 241 € -269,6 %
Daň -438 598 € -155,3 %
HV po zdanení -5 979 643 € -299,9 %
EBITDA -1 087 809 € -111,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
61 962 219 € -12,2 %
 
Neobežný majetok 39 276 437 € -3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 39 273 482 € -3,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 955 € -63,2 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 22 508 819 € -24,0 %
Zásoby 7 584 816 € -35,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 372 075 € -31,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 9 551 928 € -5,5 %
 
Časové rozlíšenie 176 963 € 3,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 61 962 219 € -12,2 %
 
Vlastné imanie
56 347 936 € -8,9 %
Základné imanie 3 823 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 26 593 112 € 1,9 %
HV minulých rokov 31 910 527 € 10,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -5 979 643 € -299,9 %
 
Záväzky 5 355 830 € -36,0 %
Dlhodobé záväzky 800 123 € -54,0 %
Krátkodobé záväzky 3 842 974 € -32,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 712 733 € -23,5 %
 
Časové rozlíšenie 258 453 € -22,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?