Loading

A.En. Slovensko s.r.o.

Historický názov:
  • EN.NET s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
A.En. Slovensko s.r.o.
Sídlo:
Dúbravca 5
03601 Martin
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/12978/L
Od 26.6.2001, posledná zmena 4.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Wolfgang Herrmann
IČO:
36399604
DIČ:
2020117561

IČ DPH:

SK2020117561
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2001
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
364 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • A.EN.INVENT AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.11.2023 ako riadna.

Firma A.En. Slovensko s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 929 676 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 38,59%. Dosiahnutá strata 694 044 EUR sa prehĺbila medziročne o 47 629 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,83% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 42 938 865 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 874 069 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 65,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 54,13%.

Absolútne ukazovatele

53 789 160 €

-26,6 %

-8 063 797 €

%

37 039 543 €

121,4 %

-366 561 €

-105,2 %

-2 001 547 €

-136,6 %

Relatívne ukazovatele

-17.95 %

-18,2 %

-38.20

-38,6

-1.87 %

2,0 %

100.99 %

43,0 %

0.95

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 42 938 865 € -41,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 990 811 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 43 812 934 € -32,9 %
Náklady na materiál, energie 12 631 € -65,0 %
Služby 9 167 908 € 18,8 %
Pridaná hodnota -8 063 797 € %
Osobné náklady 211 114 € -54,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 43 785 € 15,8 %
Opravné položky 237 € 100,0 %
Ostatné výnosy 7 445 421 € %

Iné prevádzkové náklady 1 173 342 € %

Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 046 854 € -252,3 %
HV z finančnej činnosti 1 187 791 € %

z toho Nákladové úroky 2 954 € -69,8 %
HV pred zdanením -859 063 € -40,1 %
Daň -165 019 € %
HV po zdanení -694 044 € -7,4 %
EBITDA -2 003 069 € -267,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 039 543 € 121,4 %
 
Neobežný majetok 1 465 838 € -7,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 310 746 € -10,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 24 934 € -27,3 %
Dlhodobý finančný majetok 1 130 158 € -6,4 %
 
Obežný majetok 35 562 935 € 135,2 %
Zásoby 48 338 € 0,0 %
Dlhodobé pohľadávky 197 208 € %

Krátkodobé pohľadávky 34 388 615 € 153,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 928 774 € -36,9 %
 
Časové rozlíšenie 10 770 € -54,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 039 543 € 121,4 %
 
Vlastné imanie
-366 561 € -105,2 %
Základné imanie 364 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 432 030 € -58,2 %
HV minulých rokov -468 547 € -107,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -694 044 € -7,4 %
 
Záväzky 37 309 856 € 284,6 %
Dlhodobé záväzky 13 380 € -68,4 %
Krátkodobé záväzky 37 281 796 € 286,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 680 € -33,4 %
 
Časové rozlíšenie 96 248 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?