Loading

ŽP EKO QELET a.s.

Historický názov:
  • EKO-QELET a.s.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ŽP EKO QELET a.s.
Sídlo:
Československej armády 1694
03601 Martin
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10437/L
Od 21.7.2004, posledná zmena 13.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marcel Vlček
  • Ing. Martin Mastelák
  • Ing. Miroslav Majer
  • Ing. Roman Veverka
IČO:
36421120
DIČ:
2021854450

IČ DPH:

SK2021854450
Podľa §4, registrovaný od 29.7.2004
SK NACE (RÚZ):
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Základné imanie:
16 928 940 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma ŽP EKO QELET a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 95 102 905 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 24,66%. Dosiahnutý zisk po zdanení 480 515 EUR poklesol medziročne o 2 374 435 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,67% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 77 931 329 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 108 315 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 344 010 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 36,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,68%.

Absolútne ukazovatele

102 993 231 €

-23,0 %

9 537 700 €

-28,5 %

51 040 964 €

14,3 %

22 728 436 €

-4,6 %

931 965 €

-37,5 %

Relatívne ukazovatele

10.03 %

-0,5 %

1.14

-0,4

0.94 %

-5,4 %

55.47 %

8,8 %

0.66

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 77 931 329 € -22,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 17 171 576 € -32,0 %
Zmena stavu zásob -134 063 € -168,7 %
Aktivácia 2 344 010 € 25,1 %
Náklady na predaj tovaru 64 823 014 € -22,4 %
Náklady na materiál, energie 14 155 435 € -36,4 %
Služby 8 796 703 € -3,7 %
Pridaná hodnota 9 537 700 € -28,5 %
Osobné náklady 8 351 428 € -6,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 038 815 € 6,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 135 079 € 21,8 %
Iné prevádzkové náklady 689 527 € 1,8 %
Zisk z predaja majetku 2 606 394 € 26,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 199 403 € -68,9 %
HV z finančnej činnosti -584 916 € -165,8 %
z toho Nákladové úroky 514 248 € 228,0 %
HV pred zdanením 614 487 € -83,1 %
Daň 133 972 € -82,8 %
HV po zdanení 480 515 € -83,2 %
EBITDA 1 631 824 € -64,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
51 040 964 € 14,3 %
 
Neobežný majetok 29 516 528 € 0,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 430 977 € 0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 85 551 € -42,8 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 21 090 175 € 38,8 %
Zásoby 8 018 793 € 11,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 522 532 € 69,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 548 850 € -8,4 %
 
Časové rozlíšenie 434 261 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 040 964 € 14,3 %
 
Vlastné imanie
22 728 436 € -4,6 %
Základné imanie 16 928 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 599 302 € 21,7 %
HV minulých rokov 3 719 679 € 36,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 480 515 € -83,2 %
 
Záväzky 27 621 570 € 38,3 %
Dlhodobé záväzky 5 674 835 € 24,1 %
Krátkodobé záväzky 7 389 817 € -10,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 710 380 € -18,0 %
Bankové úvery krátkodobé 12 511 696 € 169,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 334 842 € -11,6 %
 
Časové rozlíšenie 690 958 € -20,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?