Loading

Démos trade, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Démos trade, s.r.o.
Sídlo:
Pri Rajčianke 8913/25
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/17178/L
Od 11.2.2006, posledná zmena 14.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Macko
  • Ing. Veronika Pokorná
  • Peter Pažický
IČO:
36439851
DIČ:
2022137161

IČ DPH:

SK2022137161
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2006
SK NACE (RÚZ):
46190 Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Démos Holding, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 02.05.2023 ako riadna.

Firma Démos trade, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 115 313 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 616 211 EUR poklesol medziročne o 413 131 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,28% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 56 682 706 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 253 120 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,33%.

Absolútne ukazovatele

58 267 834 €

17,6 %

8 173 284 €

-2,7 %

14 519 947 €

4,8 %

8 941 095 €

-17,4 %

7 439 015 €

-25,1 %

Relatívne ukazovatele

14.06 %

-3,0 %

2.49

-0,1

24.91 %

-4,2 %

38.42 %

16,6 %

0.90

-1,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 56 682 706 € 17,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 432 607 € 34,9 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 43 429 586 € 21,1 %
Náklady na materiál, energie 703 623 € 42,0 %
Služby 5 866 256 € 29,1 %
Pridaná hodnota 8 173 284 € -2,7 %
Osobné náklady 3 284 074 € 3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 227 986 € 42,7 %
Opravné položky -54 267 € -181,9 %
Ostatné výnosy 145 698 € -16,0 %
Iné prevádzkové náklady 129 926 € 96,4 %
Zisk z predaja majetku 6 804 € 174,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 680 631 € -9,3 %
HV z finančnej činnosti -71 680 € -62,4 %
z toho Nákladové úroky 7 118 € 100,0 %
HV pred zdanením 4 608 951 € -10,0 %
Daň 992 740 € -8,9 %
HV po zdanení 3 616 211 € -10,3 %
EBITDA 4 844 377 € -9,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 519 947 € 4,8 %
 
Neobežný majetok 1 670 264 € 66,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 670 264 € 66,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 11 800 687 € -2,1 %
Zásoby 7 981 084 € 37,9 %
Dlhodobé pohľadávky 182 536 € 1,3 %
Krátkodobé pohľadávky 3 543 349 € 22,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 93 718 € -97,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 048 996 € 32,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 519 947 € 4,8 %
 
Vlastné imanie
8 941 095 € -17,4 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 317 581 € -21,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 616 211 € -10,3 %
 
Záväzky 5 578 852 € 85,2 %
Dlhodobé záväzky 105 278 € -1,3 %
Krátkodobé záväzky 2 726 745 € 0,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 501 387 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 245 442 € 28,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?