Loading

KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
Sídlo:
Strojnícka 15
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/10382/P
Od 11.6.1997, posledná zmena 11.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Jozef Korfanta
  • Vladimír Kolcun
IČO:
36447269
DIČ:
2020010773

IČ DPH:

SK2020010773
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1997
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
265 552 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jozef Korfanta (50,0%)
  • Vladimír Kolcun (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 046 956 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 676 458 EUR vzrástol medziročne o 993 751 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,28% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 48 552 520 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 12 040 346 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,86%.

Absolútne ukazovatele

49 907 974 €

14,0 %

10 226 472 €

26,9 %

18 683 249 €

2,3 %

9 599 517 €

15,3 %

603 892 €

%

Relatívne ukazovatele

20.85 %

2,1 %

1.40

0,2

8.97 %

5,2 %

48.62 %

-5,8 %

0.29

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 48 552 520 € 14,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 494 436 € 27,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 36 512 174 € 12,2 %
Náklady na materiál, energie 1 128 348 € 9,0 %
Služby 1 179 962 € -6,4 %
Pridaná hodnota 10 226 472 € 26,9 %
Osobné náklady 7 303 041 € 11,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 025 306 € 26,0 %
Opravné položky 4 001 € 83,7 %
Ostatné výnosy 714 307 € 8,2 %
Iné prevádzkové náklady 326 519 € 22,3 %
Zisk z predaja majetku 103 535 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 385 447 € 114,1 %
HV z finančnej činnosti -224 726 € -19,5 %
z toho Nákladové úroky 59 730 € 8,4 %
HV pred zdanením 2 160 721 € 133,3 %
Daň 484 263 € 99,0 %
HV po zdanení 1 676 458 € 145,6 %
EBITDA 3 270 869 € 73,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 683 249 € 2,3 %
 
Neobežný majetok 8 995 418 € 2,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 981 039 € 2,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 350 € -49,1 %
Dlhodobý finančný majetok 13 029 € 0,0 %
 
Obežný majetok 9 652 837 € 2,4 %
Zásoby 5 457 315 € 17,0 %
Dlhodobé pohľadávky 2 212 658 € -11,9 %
Krátkodobé pohľadávky 1 235 846 € -12,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 747 018 € -11,9 %
 
Časové rozlíšenie 34 994 € 44,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 683 249 € 2,3 %
 
Vlastné imanie
9 599 517 € 15,3 %
Základné imanie 265 551 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 26 555 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 630 953 € 3,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 676 458 € 145,6 %
 
Záväzky 9 083 681 € -8,6 %
Dlhodobé záväzky 237 664 € -53,6 %
Krátkodobé záväzky 4 694 245 € 12,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 915 341 € -24,7 %
Bankové úvery krátkodobé 2 176 985 € -17,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 59 446 € -11,2 %
 
Časové rozlíšenie 51 € -85,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?