Loading

AGRO TAMI, a.s.

Historický názov:
 • AGRO TAMI, a.s
 • AGRO TAMI, s.r.o.
 • Jogurta s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGRO TAMI, a.s.
Sídlo:
Cabajská 10
95022 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10358/N
Od 10.7.2000, posledná zmena 13.10.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Dana Janíčková
 • Ing. Mikuláš Bobák
 • Ing. Pavel Špilák
 • Ing. Peter Schultz
 • Mgr. Juraj Korman
IČO:
36467430
DIČ:
2020021641

IČ DPH:

SK2020021641
Podľa §4, registrovaný od 19.7.2000
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
4 293 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma AGRO TAMI, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 87 772 064 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 161 513 EUR vzrástol medziročne o 50 190 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,92% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 907 144 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,49%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,73%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,99%.

Absolútne ukazovatele

94 679 669 €

27,2 %

8 606 333 €

2,1 %

49 577 341 €

19,3 %

10 720 865 €

1,5 %

7 144 449 €

6,1 %

Relatívne ukazovatele

9.81 %

-1,6 %

1.44

-0,1

0.33 %

0,1 %

78.38 %

3,8 %

0.86

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 639 473 € -8,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 85 132 591 € 20,4 %
Zmena stavu zásob 1 260 866 € 190,2 %
Aktivácia 1 907 144 € 165,5 %
Náklady na predaj tovaru 2 339 443 € -10,5 %
Náklady na materiál, energie 74 912 452 € 30,5 %
Služby 5 081 846 € 13,7 %
Pridaná hodnota 8 606 333 € 2,1 %
Osobné náklady 5 970 909 € 12,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 014 393 € -8,5 %
Opravné položky 87 057 € 7,2 %
Ostatné výnosy 2 431 726 € %

Iné prevádzkové náklady 2 218 584 € %

Zisk z predaja majetku 95 341 € -60,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 842 457 € -12,5 %
HV z finančnej činnosti -718 031 € 3,9 %
z toho Nákladové úroky 813 874 € -6,1 %
HV pred zdanením 124 426 € -42,1 %
Daň -37 087 € -135,8 %
HV po zdanení 161 513 € 45,1 %
EBITDA 2 761 509 € -5,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 577 341 € 19,3 %
 
Neobežný majetok 17 383 396 € 2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 121 874 € -3,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 145 369 € 14,1 %
Dlhodobý finančný majetok 2 116 153 € 89,6 %
 
Obežný majetok 32 141 561 € 30,7 %
Zásoby 10 585 622 € 30,8 %
Dlhodobé pohľadávky 570 000 € -5,0 %
Krátkodobé pohľadávky 20 345 151 € 45,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 640 788 € -66,4 %
 
Časové rozlíšenie 52 384 € 24,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 577 341 € 19,3 %
 
Vlastné imanie
10 720 865 € 1,5 %
Základné imanie 4 293 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 348 889 € 0,2 %
HV minulých rokov -82 537 € 53,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 161 513 € 45,1 %
 
Záväzky 38 609 747 € 25,8 %
Dlhodobé záväzky 12 551 580 € 2,4 %
Krátkodobé záväzky 15 300 191 € 55,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 769 118 € 32,2 %
Bankové úvery krátkodobé 8 932 576 € 25,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 56 282 € -55,1 %
 
Časové rozlíšenie 246 729 € -22,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?