Loading

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 1
05801 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/12902/P
Od 9.7.2001, posledná zmena 15.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Štrbian
  • Michael Görlich
IČO:
36473871
DIČ:
2020019716

IČ DPH:

SK2020019716
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2003
SK NACE (RÚZ):
28250 Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
Základné imanie:
19 750 382 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Stiebel Eltron International GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 05.06.2023 ako riadna.

Firma STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 52 011 870 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 581 296 EUR poklesol medziročne o 351 462 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,09% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,2%.

Absolútne ukazovatele

54 304 608 €

34,5 %

12 224 939 €

11,9 %

34 755 054 €

55,9 %

16 641 216 €

3,6 %

3 320 094 €

-47,4 %

Relatívne ukazovatele

23.50 %

-4,3 %

1.18

-0,2

1.67 %

-2,5 %

52.12 %

24,1 %

0.47

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 544 717 € 45,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 467 153 € 31,7 %
Zmena stavu zásob -251 126 € %
Aktivácia 83 706 € 27,6 %
Náklady na predaj tovaru 1 569 626 € 44,3 %
Náklady na materiál, energie 34 277 419 € 41,9 %
Služby 3 341 338 € 7,4 %
Pridaná hodnota 12 224 939 € 11,9 %
Osobné náklady 10 379 856 € 30,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 881 000 € 30,2 %
Opravné položky 428 812 € 180,1 %
Ostatné výnosy 1 475 747 € %

Iné prevádzkové náklady 599 403 € 14,4 %
Zisk z predaja majetku 105 075 € -45,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 947 818 € -28,9 %
HV z finančnej činnosti -90 980 € -140,9 %
z toho Nákladové úroky 31 793 € 293,4 %
HV pred zdanením 856 838 € -33,8 %
Daň 275 542 € -23,9 %
HV po zdanení 581 296 € -37,7 %
EBITDA 2 670 088 € 3,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 755 054 € 55,9 %
 
Neobežný majetok 13 794 116 € 36,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 758 304 € 36,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 35 812 € -15,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 904 717 € 72,2 %
Zásoby 12 457 018 € 43,2 %
Dlhodobé pohľadávky 334 906 € 66,4 %
Krátkodobé pohľadávky 8 094 694 € 167,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 18 099 € -91,4 %
 
Časové rozlíšenie 56 221 € 122,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 755 054 € 55,9 %
 
Vlastné imanie
16 641 216 € 3,6 %
Základné imanie 19 750 382 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 312 480 € 17,5 %
HV minulých rokov -4 002 942 € 18,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 581 296 € -37,7 %
 
Záväzky 18 110 672 € 192,2 %
Dlhodobé záväzky 16 290 € 46,0 %
Krátkodobé záväzky 17 302 772 € 208,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 791 610 € 37,5 %
 
Časové rozlíšenie 3 166 € -92,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?