Loading

Nemocnica Poprad, a.s.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Subjekt verejnej správy

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nemocnica Poprad, a.s.
Sídlo:
Banícka 803/28
05845 Poprad
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sa/10322/P
Od 20.2.2006, posledná zmena 23.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Hudáč
  • JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M
  • JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
IČO:
36513458
DIČ:
2022127657

IČ DPH:

SK2022127657
Podľa §4, registrovaný od 20.2.2006
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
22 483 007 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Nemocnica Poprad, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 67 332 546 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení 51 447 EUR poklesol medziročne o 289 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,68% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 347 019 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,49%.

Absolútne ukazovatele

69 250 235 €

12,1 %

46 605 163 €

30,2 %

56 390 531 €

1,1 %

29 385 914 €

0,2 %

-9 288 820 €

-36,0 %

Relatívne ukazovatele

69.22 %

4,8 %

1.05

0,1

0.09 %

0,0 %

47.89 %

0,5 %

0.52

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 843 740 € 2,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 63 488 806 € 22,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 347 019 € 91,9 %
Náklady na predaj tovaru 3 266 805 € 0,0 %
Náklady na materiál, energie 13 605 268 € 5,1 %
Služby 4 181 676 € 12,0 %
Pridaná hodnota 46 605 163 € 30,2 %
Osobné náklady 44 418 740 € 15,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 680 805 € 15,5 %
Opravné položky 26 213 € %

Ostatné výnosy 1 498 609 € -74,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 059 673 € 45,7 %
Zisk z predaja majetku 4 357 € -79,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -56 649 € -120,8 %
HV z finančnej činnosti 11 250 € 181,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -45 399 € -117,6 %
Daň -96 846 € -146,9 %
HV po zdanení 51 447 € -0,6 %
EBITDA 2 619 799 € 2,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
56 390 531 € 1,1 %
 
Neobežný majetok 41 987 977 € 8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 41 940 283 € 8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 47 694 € -6,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 272 528 € -15,2 %
Zásoby 2 011 599 € 5,1 %
Dlhodobé pohľadávky 6 348 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 327 879 € 10,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 926 702 € -54,5 %
 
Časové rozlíšenie 130 026 € -1,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 56 390 531 € 1,1 %
 
Vlastné imanie
29 385 914 € 0,2 %
Základné imanie 22 483 007 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 471 376 € 0,1 %
HV minulých rokov 3 380 084 € 1,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 51 447 € -0,6 %
 
Záväzky 11 313 157 € 2,4 %
Dlhodobé záväzky 830 388 € -16,4 %
Krátkodobé záväzky 7 993 566 € -4,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 489 203 € 48,2 %
 
Časové rozlíšenie 15 691 460 € 1,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?