Loading

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ViOn, a.s.
Sídlo:
Továrenská 64
95301 Zlaté Moravce
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10044/N
Od 21.1.1998, posledná zmena 18.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Petrovič
  • Ing. Karol Cibira
  • Ing. Martin Ondrejka
IČO:
36526185
DIČ:
2020146084

IČ DPH:

SK2020146084
Podľa §4, registrovaný od 4.5.1998
SK NACE (RÚZ):
42990 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
Základné imanie:
5 152 677 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 10.05.2023 ako riadna.

Firma ViOn, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 617 823 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 66 173 EUR vzrástol medziročne o 32 997 EUR.

Firma predala tovar za 10 979 806 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 172 917 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 41 594 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,3%.

Absolútne ukazovatele

31 738 775 €

22,9 %

5 754 580 €

26,9 %

18 615 309 €

6,6 %

7 796 190 €

0,9 %

6 073 745 €

24,0 %

Relatívne ukazovatele

18.20 %

0,2 %

1.29

0,2

0.36 %

0,2 %

58.12 %

2,4 %

1.63

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 979 806 € 43,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 638 017 € 18,0 %
Zmena stavu zásob 2 165 € -67,3 %
Aktivácia 41 594 € 32,1 %
Náklady na predaj tovaru 10 806 889 € 44,5 %
Náklady na materiál, energie 5 537 271 € 32,4 %
Služby 9 562 842 € 6,3 %
Pridaná hodnota 5 754 580 € 26,9 %
Osobné náklady 4 465 852 € 6,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 712 628 € 17,5 %
Opravné položky 100 911 € %

Ostatné výnosy 52 898 € -82,6 %
Iné prevádzkové náklady 243 661 € 91,3 %
Zisk z predaja majetku 5 000 € -98,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 289 426 € 62,1 %
HV z finančnej činnosti -168 186 € -36,7 %
z toho Nákladové úroky 91 745 € 54,9 %
HV pred zdanením 121 240 € 118,3 %
Daň 55 067 € 146,3 %
HV po zdanení 66 173 € 99,5 %
EBITDA 997 054 € 99,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 615 309 € 6,6 %
 
Neobežný majetok 3 833 133 € 15,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 833 133 € 15,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 742 799 € 4,6 %
Zásoby 587 379 € 84,9 %
Dlhodobé pohľadávky 7 519 € -69,1 %
Krátkodobé pohľadávky 11 119 722 € -7,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 028 179 € 75,0 %
 
Časové rozlíšenie 39 377 € -33,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 615 309 € 6,6 %
 
Vlastné imanie
7 796 190 € 0,9 %
Základné imanie 5 152 659 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 286 668 € 0,6 %
HV minulých rokov 2 290 690 € 1,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 66 173 € 99,5 %
 
Záväzky 10 806 781 € 11,1 %
Dlhodobé záväzky 276 225 € -7,6 %
Krátkodobé záväzky 5 762 106 € 2,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 841 982 € %

Bankové úvery krátkodobé 2 926 468 € -18,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie 12 338 € 224,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?