Loading

General Plastic, a. s.

Historický názov:
  • General Plastic, s.r.o.
  • General Plastic, s.r.o.
  • SLEDGE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
General Plastic, a. s.
Sídlo:
Priemyselný areál 3677
94603 Kolárovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10465/N
Od 9.5.2002, posledná zmena 26.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Robert Spišák, PhD.
  • Marco Pierini
  • Martin Rosypal
IČO:
36547301
DIČ:
2020161385

IČ DPH:

SK2020161385
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2002
SK NACE (RÚZ):
38320 Recyklácia triedených materiálov
Základné imanie:
900 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma General Plastic, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 19 894 713 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 37,32%. Dosiahnutá strata je 497 936 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,12% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 43,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 12,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,12%.

Absolútne ukazovatele

20 484 433 €

-41,3 %

3 410 898 €

-12,4 %

19 129 186 €

-3,6 %

3 766 543 €

0,2 %

-3 305 123 €

-103,7 %

Relatívne ukazovatele

17.14 %

4,9 %

1.32

-0,3

-2.60 %

-5,8 %

80.31 %

-0,7 %

0.21

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 894 713 € -37,0 %
Zmena stavu zásob 38 945 € -93,5 %
Aktivácia 63 013 € -10,0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 15 023 272 € -43,8 %
Služby 1 503 034 € -12,1 %
Pridaná hodnota 3 410 898 € -12,4 %
Osobné náklady 2 581 107 € 5,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 425 633 € 11,2 %
Opravné položky 59 467 € 100,0 %
Ostatné výnosy 230 956 € -83,3 %
Iné prevádzkové náklady 99 494 € -83,5 %
Zisk z predaja majetku 53 778 € 189,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -410 602 € -147,0 %
HV z finančnej činnosti -258 272 € -160,7 %
z toho Nákladové úroky 235 766 € 224,1 %
HV pred zdanením -668 874 € -186,3 %
Daň -170 938 € -227,4 %
HV po zdanení -497 936 € -177,7 %
EBITDA 961 253 € -56,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 129 186 € -3,6 %
 
Neobežný majetok 12 869 202 € 36,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 867 828 € 36,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 374 € -21,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 233 471 € -40,0 %
Zásoby 4 113 884 € -38,8 %
Dlhodobé pohľadávky 119 090 € -14,3 %
Krátkodobé pohľadávky 1 975 245 € -44,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 25 252 € %

 
Časové rozlíšenie 26 513 € 78,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 129 186 € -3,6 %
 
Vlastné imanie
3 766 543 € 0,2 %
Základné imanie 900 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 207 853 € 21,5 %
HV minulých rokov 156 626 € 137,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -497 936 € -177,7 %
 
Záväzky 14 768 131 € -3,7 %
Dlhodobé záväzky 1 138 934 € -54,5 %
Krátkodobé záväzky 3 488 174 € -60,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 690 370 € 192,1 %
Bankové úvery krátkodobé 5 363 331 € 128,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 87 322 € 4,9 %
 
Časové rozlíšenie 594 512 € -20,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?