Loading

Unomedical s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Unomedical s.r.o.
Sídlo:
Priemyselný park 3
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/17039/V
Od 7.9.2005, posledná zmena 14.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrea Dobranská
  • Sonny Lyngsø
IČO:
36597384
DIČ:
2022057664

IČ DPH:

SK2022057664
Podľa §4, registrovaný od 17.10.2005
SK NACE (RÚZ):
32500 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Základné imanie:
10 155 879 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ConvaTec Holdings U.K. Limited (99,99%)
  • ConvaTec Group Holdings Limited (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Unomedical s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 114 111 190 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 199 841 EUR vzrástol medziročne o 1 994 526 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 101,02% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,92%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,44%.

Absolútne ukazovatele

112 877 240 €

9,3 %

38 026 439 €

30,3 %

94 478 871 €

12,2 %

57 628 032 €

8,7 %

4 897 595 €

-58,0 %

Relatívne ukazovatele

33.32 %

4,3 %

1.78

0,2

5.50 %

1,7 %

39.00 %

2,0 %

0.77

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 81 025 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 114 030 165 € 13,4 %
Zmena stavu zásob -2 319 307 € -220,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 80 961 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 63 006 736 € -1,9 %
Služby 10 938 761 € 21,2 %
Pridaná hodnota 38 026 439 € 30,3 %
Osobné náklady 21 321 156 € 17,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 294 860 € 32,8 %
Opravné položky -261 014 € %
Ostatné výnosy 135 089 € 24,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 225 662 € 243,8 %
Zisk z predaja majetku 589 754 € 35,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 909 604 € 64,2 %
HV z finančnej činnosti -253 897 € -207,6 %
z toho Nákladové úroky 148 424 € %

HV pred zdanením 6 655 707 € 61,4 %
Daň 1 455 866 € 58,4 %
HV po zdanení 5 199 841 € 62,2 %
EBITDA 13 745 897 € 27,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
94 478 871 € 12,2 %
 
Neobežný majetok 55 937 977 € 26,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 55 378 665 € 27,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 559 312 € -18,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 36 043 143 € -13,7 %
Zásoby 12 604 058 € -14,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 23 052 817 € -14,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 386 268 € 195,5 %
 
Časové rozlíšenie 2 497 751 € 233,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 94 478 871 € 12,2 %
 
Vlastné imanie
57 628 032 € 8,7 %
Základné imanie 10 155 879 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 399 633 € 3,0 %
HV minulých rokov 40 872 679 € 6,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 199 841 € 62,2 %
 
Záväzky 35 410 633 € 19,0 %
Dlhodobé záväzky 1 329 145 € 2,0 %
Krátkodobé záväzky 23 510 427 € -12,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 8 692 666 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 878 395 € 14,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 440 206 € 1,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?