Loading

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.

Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.
Sídlo:
Einsteinova 23
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/41470/B
Od 15.7.2006, posledná zmena 30.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Lesley Ann White
IČO:
36653373
DIČ:
2022234060

IČ DPH:

SK2022234060
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2006
SK NACE (RÚZ):
46520 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Huawei Technologies Coöperatief U.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 123 054 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 960 323 EUR vzrástol medziročne o 931 377 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 80,92% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 585 705 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 692 846 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 58,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 15,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,66%.

Absolútne ukazovatele

34 088 331 €

9,0 %

3 715 629 €

47,1 %

11 278 409 €

-5,4 %

1 915 441 €

-47,4 %

3 853 001 €

-29,2 %

Relatívne ukazovatele

12.76 %

2,7 %

1.39

0,2

8.51 %

8,3 %

83.02 %

13,6 %

1.60

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 585 705 € 16,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 537 349 € 6,7 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 22 892 859 € 17,6 %
Náklady na materiál, energie 85 433 € -58,5 %
Služby 2 379 100 € -15,2 %
Pridaná hodnota 3 715 629 € 47,1 %
Osobné náklady 2 671 587 € 21,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 135 769 € 160,7 %
Opravné položky 49 037 € -61,9 %
Ostatné výnosy 4 745 036 € -21,8 %
Iné prevádzkové náklady 4 650 308 € -16,4 %
Zisk z predaja majetku -2 001 € -116,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 001 996 € 30,1 %
HV z finančnej činnosti -70 965 € 5,5 %
z toho Nákladové úroky 20 004 € 9,9 %
HV pred zdanením 931 031 € 33,9 %
Daň -29 292 € -104,4 %
HV po zdanení 960 323 € %

EBITDA 1 138 770 € 40,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 278 409 € -5,4 %
 
Neobežný majetok 463 174 € -21,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 463 174 € -21,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 10 446 111 € -6,7 %
Zásoby 621 538 € 82,7 %
Dlhodobé pohľadávky 1 599 582 € 4,9 %
Krátkodobé pohľadávky 6 717 645 € 207,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 507 346 € -78,9 %
 
Časové rozlíšenie 369 124 € 186,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 278 409 € -5,4 %
 
Vlastné imanie
1 915 441 € -47,4 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 947 815 € -73,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 960 323 € %

 
Záväzky 9 140 199 € 21,9 %
Dlhodobé záväzky 51 589 € %

Krátkodobé záväzky 5 139 883 € 43,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 948 727 € 0,9 %
 
Časové rozlíšenie 222 769 € -71,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?