Loading

Donau farm Kalná, s.r.o.

Historický názov:
  • Donau farm, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Donau farm Kalná, s.r.o.
Sídlo:
Červenej armády 178
93532 Kalná nad Hronom
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/31796/N
Od 27.7.2006, posledná zmena 17.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Jorgen Christian Skeel
  • Per Lykkegaard Christensen
IČO:
36657921
DIČ:
2022236348

IČ DPH:

SK2022236348
Podľa §4, registrovaný od 31.8.2006
SK NACE (RÚZ):
01110 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
Základné imanie:
30 354 079 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DONAU AGRO ApS (100,0%)
  • BIRKILS INVEST II ApS (0,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Donau farm Kalná, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 19 419 852 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 44,14%. Dosiahnutá strata je 1 447 896 EUR.

Firma predala tovar za 7 681 235 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 132 833 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,26%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,42%.

Absolútne ukazovatele

27 268 023 €

-45,7 %

4 692 175 €

-63,1 %

110 280 016 €

-1,7 %

30 412 686 €

-26,2 %

2 259 077 €

105,7 %

Relatívne ukazovatele

24.16 %

-12,4 %

1.86

-3,9

-1.31 %

-14,3 %

72.42 %

9,1 %

0.63

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 681 235 € -60,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 11 738 617 € -23,0 %
Zmena stavu zásob 535 682 € 206,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 548 402 € -48,5 %
Náklady na materiál, energie 5 044 488 € 18,3 %
Služby 2 572 277 € 12,8 %
Pridaná hodnota 4 692 175 € -63,1 %
Osobné náklady 2 526 167 € 13,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 759 114 € 12,8 %
Opravné položky 98 192 € -70,2 %
Ostatné výnosy 2 513 157 € -13,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 886 485 € 21,8 %
Zisk z predaja majetku 621 435 € -13,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 655 001 € -85,0 %
HV z finančnej činnosti -2 905 660 € -153,0 %
z toho Nákladové úroky 2 903 365 € 53,8 %
HV pred zdanením -1 250 659 € -107,6 %
Daň 197 237 € -89,8 %
HV po zdanení -1 447 896 € -109,9 %
EBITDA 2 792 680 € -76,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
110 280 016 € -1,7 %
 
Neobežný majetok 95 389 037 € 7,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 64 775 425 € 7,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 78 315 € -12,3 %
Dlhodobý finančný majetok 30 535 297 € 6,8 %
 
Obežný majetok 13 771 835 € -37,5 %
Zásoby 6 993 255 € -7,2 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 568 733 € -37,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 209 847 € -94,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 119 144 € -15,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 110 280 016 € -1,7 %
 
Vlastné imanie
30 412 686 € -26,2 %
Základné imanie 26 964 066 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 230 656 € 48,4 %
HV minulých rokov 2 665 860 € 245,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 447 896 € -109,9 %
 
Záväzky 78 967 578 € 12,5 %
Dlhodobé záväzky 732 387 € -90,4 %
Krátkodobé záväzky 11 310 243 € -0,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 66 362 806 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 421 907 € -99,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 140 235 € 38,0 %
 
Časové rozlíšenie 899 752 € 9,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?