Galliker Slovakia s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Galliker Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta II/503
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/42072/B
Od 26.8.2006, posledná zmena 25.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Daneček
  • Rolf Galliker
IČO:
36669016
DIČ:
2022229055

IČ DPH:

SK2022229055
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2006
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
124 810 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Galliker Transport AG (98,99%)
  • Rolf Galliker (1,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Galliker Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 47 430 306 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 184 572 EUR poklesol medziročne o 115 005 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,26% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 32,78%.

Absolútne ukazovatele

51 410 385 €

11,5 %

6 734 277 €

32,8 %

13 230 555 €

-6,3 %

7 788 344 €

2,4 %

2 688 433 €

7,6 %

Relatívne ukazovatele

14.20 %

2,2 %

0.88

0,0

1.40 %

-0,7 %

41.13 %

-5,0 %

1.50

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb47 430 306 € 12,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie14 259 836 € -3,3 %
Služby26 436 193 € 18,1 %
Pridaná hodnota6 734 277 € 32,8 %
Osobné náklady7 669 811 € 32,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku1 897 113 € -3,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy3 751 223 € 2,8 %
Iné prevádzkové náklady675 888 € -5,9 %
Zisk z predaja majetku132 457 € -28,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti375 145 € -17,2 %
HV z finančnej činnosti-101 358 € -103,1 %
z toho Nákladové úroky90 216 € 71,5 %
HV pred zdanením273 787 € -32,1 %
Daň89 215 € -14,0 %
HV po zdanení184 572 € -38,4 %
EBITDA2 139 801 € -3,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 230 555 € -6,3 %
 
Neobežný majetok5 456 413 € -2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok5 456 413 € -2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok7 127 573 € -13,5 %
Zásoby152 451 € -3,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky6 815 028 € -6,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty160 094 € -80,7 %
 
Časové rozlíšenie646 569 € 130,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky13 230 555 € -6,3 %
 
Vlastné imanie
7 788 344 € 2,4 %
Základné imanie124 810 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania12 481 € 0,0 %
HV minulých rokov7 466 481 € 4,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení184 572 € -38,4 %
 
Záväzky5 442 211 € -16,5 %
Dlhodobé záväzky201 184 € 82,8 %
Krátkodobé záväzky5 085 709 € -15,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé155 318 € -59,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?