Loading

LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.

Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.
Sídlo:
Trieda Osloboditeľov 932/18
96301 Krupina
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/862/S
Od 7.9.2006, posledná zmena 2.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eva Kolajová
  • Ing. Jana Šebianová
  • Ing. Jozef Vahančík
  • Mgr. Janeta Bukovská
  • Bc. Anna Mrázová
IČO:
36672394
DIČ:
2022238834

IČ DPH:

SK2022238834
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2006
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
34 853 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 100 426 950 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 115 590 EUR vzrástol medziročne o 660 355 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,02% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 92 445 396 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 346 988 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,07%.

Absolútne ukazovatele

100 458 765 €

10,0 %

5 432 908 €

26,3 %

12 728 022 €

25,3 %

1 737 398 €

60,5 %

989 398 €

46,7 %

Relatívne ukazovatele

5.41 %

0,7 %

1.50

0,2

8.76 %

4,3 %

86.35 %

-3,0 %

0.71

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 92 445 396 € 9,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 981 554 € 10,8 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 91 098 408 € 9,1 %
Náklady na materiál, energie 372 523 € 2,5 %
Služby 3 523 111 € 11,1 %
Pridaná hodnota 5 432 908 € 26,3 %
Osobné náklady 3 626 202 € 8,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 138 635 € 29,0 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 25 938 € 1,8 %
Iné prevádzkové náklady 95 487 € 17,1 %
Zisk z predaja majetku 3 271 € -0,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 601 793 € 104,1 %
HV z finančnej činnosti -158 004 € 16,4 %
z toho Nákladové úroky 155 685 € -15,8 %
HV pred zdanením 1 443 789 € 142,2 %
Daň 328 199 € 133,1 %
HV po zdanení 1 115 590 € 145,1 %
EBITDA 1 737 157 € 95,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 728 022 € 25,3 %
 
Neobežný majetok 972 496 € 62,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 945 649 € 67,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 26 847 € -25,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 11 740 212 € 23,0 %
Zásoby 4 095 090 € 27,5 %
Dlhodobé pohľadávky 15 236 € 13,7 %
Krátkodobé pohľadávky 7 057 103 € 17,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 572 783 € 83,2 %
 
Časové rozlíšenie 15 314 € 18,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 728 022 € 25,3 %
 
Vlastné imanie
1 737 398 € 60,5 %
Základné imanie 34 853 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 21 925 € -18,9 %
HV minulých rokov 565 030 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 115 590 € 145,1 %
 
Záväzky 10 990 624 € 21,1 %
Dlhodobé záväzky 100 043 € 57,1 %
Krátkodobé záväzky 10 750 892 € 21,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 139 689 € -1,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?