Loading

Muehlbauer Technologies s.r.o.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Muehlbauer Technologies s.r.o.
Sídlo:
Novozámocká 233
94905 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/20641/N
Od 16.1.2007, posledná zmena 10.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ladislav Paškrta, MBA
IČO:
36725323
DIČ:
2022303756

IČ DPH:

SK2022303756
Podľa §4, registrovaný od 24.1.2007
SK NACE (RÚZ):
28990 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mühlbauer Holding AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Muehlbauer Technologies s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 346 605 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 457 710 EUR vzrástol medziročne o 771 981 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,77% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,99%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,81%.

Absolútne ukazovatele

33 086 067 €

29,1 %

17 372 909 €

21,5 %

21 758 959 €

29,6 %

18 497 378 €

41,9 %

5 443 077 €

56,7 %

Relatívne ukazovatele

53.71 %

-3,9 %

2.18

-0,2

29.68 %

-4,2 %

14.99 %

-7,4 %

2.33

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 346 605 € 30,4 %
Zmena stavu zásob 200 716 € -51,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 9 130 526 € 49,0 %
Služby 5 991 444 € 25,2 %
Pridaná hodnota 17 372 909 € 21,5 %
Osobné náklady 7 986 847 € 30,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 665 935 € 34,1 %
Opravné položky 52 442 € 267,4 %
Ostatné výnosy 538 746 € 36,2 %
Iné prevádzkové náklady 190 557 € 10,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 068 316 € 12,5 %
HV z finančnej činnosti -1 605 € 17,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 8 066 711 € 12,5 %
Daň 1 609 001 € 8,2 %
HV po zdanení 6 457 710 € 13,6 %
EBITDA 9 734 251 € 15,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 758 959 € 29,6 %
 
Neobežný majetok 13 482 885 € 35,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 473 991 € 35,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 894 € -50,8 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 8 216 007 € 21,4 %
Zásoby 1 837 095 € 36,3 %
Dlhodobé pohľadávky 126 859 € 72,8 %
Krátkodobé pohľadávky 2 859 612 € 3,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 392 441 € 31,5 %
 
Časové rozlíšenie 60 067 € -36,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 758 959 € 29,6 %
 
Vlastné imanie
18 497 378 € 41,9 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 514 501 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 525 167 € 80,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 457 710 € 13,6 %
 
Záväzky 2 984 877 € -13,1 %
Dlhodobé záväzky 16 299 € 1,4 %
Krátkodobé záväzky 2 429 434 € -18,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 539 144 € 27,7 %
 
Časové rozlíšenie 276 704 € -12,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?