Loading

TAURIS, a.s.

Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TAURIS, a.s.
Sídlo:
Potravinárska 6
97901 Rimavská Sobota
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/896/S
Od 4.5.2007, posledná zmena 31.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Richard Duda
  • Ing. Štefan Kalafa
  • Ing. Vladimír Podolinský, PhD.
  • Ing. František Oravkin
  • Ivan Treľo
  • Ivan Stanislav
  • Mgr. Mojmír Klešč
IČO:
36773123
DIČ:
2022368733

IČ DPH:

SK2022368733
Podľa §4, registrovaný od 4.5.2007
SK NACE (RÚZ):
10130 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
Základné imanie:
13 211 212 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 20.03.2024 ako riadna.

Firma TAURIS, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 153 196 411 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 707 484 EUR poklesol medziročne o 805 878 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 71,36% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 13 375 175 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,99%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,32%.

Absolútne ukazovatele

171 385 550 €

10,5 %

43 726 090 €

0,3 %

82 054 112 €

5,3 %

42 208 604 €

10,2 %

4 917 268 €

-46,7 %

Relatívne ukazovatele

28.54 %

-2,7 %

1.29

-0,1

4.52 %

-1,3 %

48.56 %

-2,3 %

0.80

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 892 719 € 3,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 122 303 692 € 11,6 %
Zmena stavu zásob -173 744 € -110,3 %
Aktivácia 13 375 175 € 23,1 %
Náklady na predaj tovaru 17 929 086 € 5,6 %
Náklady na materiál, energie 88 161 634 € 15,0 %
Služby 16 542 342 € 12,6 %
Pridaná hodnota 43 726 090 € 0,3 %
Osobné náklady 33 907 597 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 307 552 € 6,0 %
Opravné položky 54 626 € -2,1 %
Ostatné výnosy 1 621 572 € 140,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 082 275 € -10,4 %
Zisk z predaja majetku -2 757 € -102,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 031 545 € -15,7 %
HV z finančnej činnosti 64 248 € 193,6 %
z toho Nákladové úroky 52 705 € 19,8 %
HV pred zdanením 5 095 793 € -13,7 %
Daň 1 388 309 € -0,0 %
HV po zdanení 3 707 484 € -17,9 %
EBITDA 10 341 854 € -4,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
82 054 112 € 5,3 %
 
Neobežný majetok 53 147 233 € 16,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 43 870 638 € 25,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 977 512 € -10,6 %
Dlhodobý finančný majetok 299 083 € -26,4 %
 
Obežný majetok 28 717 152 € -11,1 %
Zásoby 9 543 663 € -1,0 %
Dlhodobé pohľadávky 363 584 € -1,2 %
Krátkodobé pohľadávky 13 332 692 € 14,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 477 213 € -48,7 %
 
Časové rozlíšenie 189 727 € 57,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 82 054 112 € 5,3 %
 
Vlastné imanie
42 208 604 € 10,2 %
Základné imanie 13 211 212 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 198 805 € 0,2 %
HV minulých rokov 5 091 103 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 3 707 484 € -17,9 %
 
Záväzky 39 702 559 € 0,8 %
Dlhodobé záväzky 13 567 461 € -5,5 %
Krátkodobé záväzky 23 483 078 € 3,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 652 020 € 10,6 %
 
Časové rozlíšenie 142 949 € -31,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?