Loading

LPP Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • ARTMAN Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LPP Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Janka Kráľa 9
97401 Banská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/13176/S
Od 6.6.2007, posledná zmena 5.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Patrik Čanecký
IČO:
36787507
DIČ:
2022386729

IČ DPH:

SK2022386729
Podľa §4, registrovaný od 11.6.2007
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
454 757 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LPP S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 02/2022 do 01/2023 podaná 26.04.2023 ako riadna.

Firma LPP Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 145 609 086 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,78%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 578 834 EUR poklesol medziročne o 1 473 031 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,86% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 145 413 758 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 52 346 094 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 36%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 97,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 65,1%.

Absolútne ukazovatele

147 085 046 €

32,9 %

24 729 826 €

37,0 %

32 617 115 €

13,6 %

11 827 349 €

-21,5 %

-1 703 364 €

-139,6 %

Relatívne ukazovatele

16.98 %

-0,1 %

1.55

-0,3

10.97 %

-6,6 %

63.74 %

16,2 %

0.15

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2022 do 1/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 145 413 758 € 37,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 195 328 € 38,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 93 067 664 € 41,5 %
Náklady na materiál, energie 4 451 146 € 97,0 %
Služby 23 029 037 € 19,9 %
Pridaná hodnota 24 729 826 € 37,0 %
Osobné náklady 15 954 917 € 65,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 168 088 € 28,0 %
Opravné položky 331 413 € -17,9 %
Ostatné výnosy 1 470 733 € -70,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 596 973 € -39,8 %
Zisk z predaja majetku 2 319 € 100,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 482 900 € -24,9 %
HV z finančnej činnosti -702 368 € -26,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 4 780 532 € -29,1 %
Daň 1 201 698 € -29,1 %
HV po zdanení 3 578 834 € -29,2 %
EBITDA 8 610 242 € -19,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 617 115 € 13,6 %
 
Neobežný majetok 13 036 918 € 31,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 036 918 € 31,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 995 130 € 3,9 %
Zásoby 15 127 000 € 58,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 415 021 € 23,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 031 161 € -10,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 421 948 € -77,9 %
 
Časové rozlíšenie 585 067 € 22,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 617 115 € 13,6 %
 
Vlastné imanie
11 827 349 € -21,5 %
Základné imanie 454 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 793 758 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 578 834 € -29,2 %
 
Záväzky 19 869 704 € 61,2 %
Dlhodobé záväzky 96 167 € 121,8 %
Krátkodobé záväzky 18 948 478 € 58,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 825 059 € 189,1 %
 
Časové rozlíšenie 920 062 € -30,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?