Loading

Heneken, s.r.o.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Heneken, s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 4/A
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/64793/B
Od 17.10.2007, posledná zmena 7.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adrián Stolár
  • Mgr. Michal Hudoba
IČO:
36848611
DIČ:
2022460253

IČ DPH:

SK7120001515
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2019
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
658 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Michal Hudoba (90,0%)
  • Ing. Adrián Stolár (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Heneken, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 238 823 492 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 54,14%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 683 158 EUR poklesol medziročne o 269 691 EUR.

Firma predala tovar za 238 597 473 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 15 313 152 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 45,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 54,81%.

Absolútne ukazovatele

354 542 128 €

59,0 %

8 071 659 €

-6,9 %

47 518 956 €

4,3 %

18 978 835 €

53,9 %

7 929 511 €

48,5 %

Relatívne ukazovatele

3.38 %

-2,2 %

8.71

-5,8

11.96 %

-1,1 %

60.06 %

-12,9 %

0.84

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 238 597 473 € 54,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 226 019 € 46,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 223 284 321 € 58,2 %
Náklady na materiál, energie 135 357 € 28,1 %
Služby 7 332 155 € 45,4 %
Pridaná hodnota 8 071 659 € -6,9 %
Osobné náklady 926 522 € 54,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku -142 397 € -205,9 %
Opravné položky 123 600 € 0,0 %
Ostatné výnosy 113 569 310 € 70,2 %
Iné prevádzkové náklady 113 562 857 € 69,0 %
Zisk z predaja majetku 84 833 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 7 255 220 € -1,0 %
HV z finančnej činnosti -65 444 € -129,7 %
z toho Nákladové úroky 763 406 € 130,8 %
HV pred zdanením 7 189 776 € -4,7 %
Daň 1 506 618 € -5,5 %
HV po zdanení 5 683 158 € -4,5 %
EBITDA 7 027 990 € -5,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
47 518 956 € 4,3 %
 
Neobežný majetok 11 155 422 € 73,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 377 790 € 82,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 368 224 € %

Dlhodobý finančný majetok 9 409 408 € 66,3 %
 
Obežný majetok 36 295 463 € -7,0 %
Zásoby 12 451 330 € -43,2 %
Dlhodobé pohľadávky 684 300 € -25,1 %
Krátkodobé pohľadávky 23 075 459 € 44,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 84 374 € -66,7 %
 
Časové rozlíšenie 68 071 € 11,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 47 518 956 € 4,3 %
 
Vlastné imanie
18 978 835 € 53,9 %
Základné imanie 658 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 754 303 € 55,0 %
HV minulých rokov 6 883 374 € 243,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 683 158 € -4,5 %
 
Záväzky 28 540 121 € -14,1 %
Dlhodobé záväzky 648 188 € %

Krátkodobé záväzky 15 156 552 € -39,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 12 593 171 € 62,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 142 210 € -41,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?