Loading

KAM Rent, s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KAM Rent, s.r.o.
Sídlo:
Fiľakovská 286
98401 Lučenec
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/13886/S
Od 17.11.2007, posledná zmena 20.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Jozef Bóna
  • Peter Kamenský
IČO:
43828841
DIČ:
2022489953

IČ DPH:

SK2022489953
Podľa §4, registrovaný od 21.12.2007
SK NACE (RÚZ):
16100 Pilovanie a hobľovanie dreva
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Anita Kamenská (70,0%)
  • Peter Kamenský (30,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma KAM Rent, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 26 434 114 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 28,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 273 053 EUR poklesol medziročne o 1 811 854 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,48% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 34,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 12,32%.

Absolútne ukazovatele

27 759 337 €

-28,6 %

5 632 845 €

-28,8 %

18 807 052 €

-3,3 %

6 251 396 €

-15,7 %

-2 364 296 €

2,2 %

Relatívne ukazovatele

21.31 %

0,0 %

2.16

-0,5

1.45 %

-9,3 %

66.76 %

4,9 %

0.39

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 094 649 € -8,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 22 339 465 € -31,6 %
Zmena stavu zásob 877 513 € -40,6 %
Aktivácia 47 781 € -43,6 %
Náklady na predaj tovaru 3 501 325 € -2,9 %
Náklady na materiál, energie 16 878 059 € -34,5 %
Služby 1 347 179 € -3,6 %
Pridaná hodnota 5 632 845 € -28,8 %
Osobné náklady 2 603 337 € -12,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 988 864 € 19,4 %
Opravné položky 136 828 € %

Ostatné výnosy 51 250 € -4,1 %
Iné prevádzkové náklady 422 276 € -13,2 %
Zisk z predaja majetku 267 947 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 800 737 € -71,9 %
HV z finančnej činnosti -410 716 € -92,1 %
z toho Nákladové úroky 371 402 € 146,9 %
HV pred zdanením 390 021 € -85,2 %
Daň 116 968 € -78,7 %
HV po zdanení 273 053 € -86,9 %
EBITDA 2 521 654 € -43,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 807 052 € -3,3 %
 
Neobežný majetok 12 559 296 € -1,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 457 678 € -1,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 792 € -25,5 %
Dlhodobý finančný majetok 90 826 € -2,2 %
 
Obežný majetok 6 195 479 € -7,2 %
Zásoby 2 897 770 € -19,9 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 246 143 € 25,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 51 566 € -66,5 %
 
Časové rozlíšenie 52 277 € -13,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 807 052 € -3,3 %
 
Vlastné imanie
6 251 396 € -15,7 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 543 097 € -0,1 %
HV minulých rokov 3 428 606 € 23,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 273 053 € -86,9 %
 
Záväzky 12 255 656 € 1,9 %
Dlhodobé záväzky 2 596 217 € 25,7 %
Krátkodobé záväzky 4 521 744 € -5,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 160 408 € 16,7 %
Bankové úvery dlhodobé 1 186 286 € 21,7 %
Bankové úvery krátkodobé 3 629 900 € -7,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 161 101 € 4,9 %
 
Časové rozlíšenie 300 000 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?