Loading

Pow-en a. s.

Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Pow-en a. s.
Sídlo:
Prievozská 4B
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4330/B
Od 7.12.2007, posledná zmena 21.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Milan Španko, MBA
  • Ing. Zoltán Hodek
  • Ing. Anton Bielik
IČO:
43860125
DIČ:
2022502394

IČ DPH:

SK2022502394
Podľa §4, registrovaný od 15.1.2008
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Pow-en a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 282 422 064 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 71,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 837 965 EUR poklesol medziročne o 2 963 547 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 81,03% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 229 550 374 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 2 433 642 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,3%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,19%.

Absolútne ukazovatele

283 292 329 €

71,7 %

2 562 891 €

-60,9 %

38 585 159 €

25,8 %

9 889 232 €

110,8 %

6 945 027 €

101,3 %

Relatívne ukazovatele

0.91 %

-3,1 %

1.57

-2,8

2.17 %

-10,2 %

74.37 %

-10,3 %

1.20

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 229 550 374 € 86,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 52 871 690 € 27,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 231 984 016 € 89,2 %
Náklady na materiál, energie 88 215 € 2,3 %
Služby 47 786 942 € 35,6 %
Pridaná hodnota 2 562 891 € -60,9 %
Osobné náklady 1 634 123 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 219 451 € 0,7 %
Opravné položky -1 220 € 57,1 %
Ostatné výnosy 60 267 € 139,9 %
Iné prevádzkové náklady 105 651 € -67,5 %
Zisk z predaja majetku 269 662 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 934 815 € -79,4 %
HV z finančnej činnosti 109 868 € -43,0 %
z toho Nákladové úroky 88 526 € 71,1 %
HV pred zdanením 1 044 683 € -78,0 %
Daň 206 718 € -77,9 %
HV po zdanení 837 965 € -78,0 %
EBITDA 883 384 € -81,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 585 159 € 25,8 %
 
Neobežný majetok 2 729 621 € 74,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 422 372 € -32,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 256 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 297 993 € 145,1 %
 
Obežný majetok 35 616 053 € 23,0 %
Zásoby 1 342 129 € %

Dlhodobé pohľadávky 271 474 € -63,9 %
Krátkodobé pohľadávky 30 667 236 € 71,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 335 214 € -67,4 %
 
Časové rozlíšenie 239 485 € 77,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 585 159 € 25,8 %
 
Vlastné imanie
9 889 232 € 110,8 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 055 760 € 131,9 %
HV minulých rokov 7 962 307 € 91,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 837 965 € -78,0 %
 
Záväzky 28 570 486 € 10,0 %
Dlhodobé záväzky 7 475 € -99,3 %
Krátkodobé záväzky 27 357 104 € 9,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 156 492 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 49 415 € -22,0 %
 
Časové rozlíšenie 125 441 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?