SIKO KÚPEĽNE a. s.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SIKO KÚPEĽNE a. s.
Sídlo:
Galvaniho 16B
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4338/B
Od 11.12.2007, posledná zmena 17.9.2020
Štatutárny orgán:
 • Bc. Tomáš Vala
 • Ing. Jan Dvořák
IČO:
43864074
DIČ:
2022498104

IČ DPH:

SK2022498104
Podľa §4, registrovaný od 10.1.2010
SK NACE (RÚZ):
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

  Firma SIKO KÚPEĽNE a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 608 166 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 254 523 EUR poklesol medziročne o 496 585 EUR.

  Firma predala tovar za 33 448 660 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 275 826 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 40,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,64%.

  Absolútne ukazovatele

  47 886 456 €

  14,8 %

  6 621 844 €

  6,1 %

  10 838 366 €

  13,4 %

  2 196 434 €

  13,1 %

  -434 669 €

  1,4 %

  Relatívne ukazovatele

  13.91 %

  -1,3 %

  1.16

  -0,1

  2.35 %

  -5,5 %

  79.73 %

  0,0 %

  0.38

  0,0 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 33 448 660 € 7,4 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb14 159 506 € 43,2 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru28 172 834 € 18,2 %
  Náklady na materiál, energie3 566 515 € 40,7 %
  Služby9 246 973 € 9,9 %
  Pridaná hodnota6 621 844 € 6,1 %
  Osobné náklady5 732 677 € 12,6 %
  Odpisy a opravné položky k majetku601 077 € -13,0 %
  Opravné položky1 622 € 104,6 %
  Ostatné výnosy237 283 € -66,2 %
  Iné prevádzkové náklady62 413 € -23,2 %
  Zisk z predaja majetku18 618 € %

   
  HV z hospodárskej činnosti479 956 € -57,1 %
  HV z finančnej činnosti-156 673 € 14,0 %
  z toho Nákladové úroky29 066 € -54,9 %
  HV pred zdanením323 283 € -65,5 %
  Daň68 760 € -63,0 %
  HV po zdanení254 523 € -66,1 %
  EBITDA1 062 415 € -40,1 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  10 838 366 € 13,4 %
   
  Neobežný majetok2 341 209 € 13,3 %
  Dlhodobý hmotný majetok1 318 520 € 26,2 %
  Dlhodobý nehmotný majetok2 337 € %

  Dlhodobý finančný majetok1 020 352 € 0,0 %
   
  Obežný majetok7 962 406 € 8,5 %
  Zásoby4 898 212 € 10,1 %
  Dlhodobé pohľadávky301 894 € -7,6 %
  Krátkodobé pohľadávky2 172 076 € 19,3 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty590 224 € -20,3 %
   
  Časové rozlíšenie534 751 € 244,3 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky10 838 366 € 13,4 %
   
  Vlastné imanie
  2 196 434 € 13,1 %
  Základné imanie33 200 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania1 003 320 € 0,0 %
  HV minulých rokov905 391 € %

  HV za účtovné obdobie po zdanení254 523 € -66,1 %
   
  Záväzky8 143 961 € 11,3 %
  Dlhodobé záväzky
  Krátkodobé záväzky5 519 585 € -5,0 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé2 612 376 € 74,2 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé12 000 € 20,0 %
   
  Časové rozlíšenie497 971 € 67,7 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?