Loading

COOP LC SEVER, a.s.

Historický názov:
  • COOP LC SERVER, a.s.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP LC SEVER, a.s.
Sídlo:
Družstevná 4503
03101 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10618/L
Od 1.1.2008, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Bohuslav Janovčík
  • Ing. Ján Šlauka
  • Ing. Soňa Balážiková
IČO:
43873693
DIČ:
2022500238

IČ DPH:

SK2022500238
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2008
SK NACE (RÚZ):
47290 Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 128 800 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.03.2024 ako riadna.

Firma COOP LC SEVER, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 71 376 587 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 93 489 EUR poklesol medziročne o 273 442 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,13% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 68 693 733 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 068 501 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,3%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 30,36%.

Absolútne ukazovatele

71 461 638 €

25,2 %

3 014 505 €

9,4 %

13 151 852 €

17,7 %

1 891 244 €

-1,7 %

-1 393 275 €

10,6 %

Relatívne ukazovatele

4.22 %

-0,6 %

1.18

-0,2

0.71 %

-2,6 %

85.62 %

2,8 %

0.61

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 68 693 733 € 25,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 682 854 € 19,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 65 625 232 € 26,0 %
Náklady na materiál, energie 350 697 € 34,3 %
Služby 2 386 153 € 22,1 %
Pridaná hodnota 3 014 505 € 9,4 %
Osobné náklady 2 554 758 € 30,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 182 853 € 14,5 %
Opravné položky 564 € -59,5 %
Ostatné výnosy 40 935 € %

Iné prevádzkové náklady 59 122 € 11,3 %
Zisk z predaja majetku 9 312 € 250,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 267 455 € -54,7 %
HV z finančnej činnosti -142 610 € -17,1 %
z toho Nákladové úroky 227 597 € 175,5 %
HV pred zdanením 124 845 € -73,4 %
Daň 31 356 € -69,2 %
HV po zdanení 93 489 € -74,5 %
EBITDA 440 996 € -41,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 151 852 € 17,7 %
 
Neobežný majetok 3 888 532 € -0,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 485 204 € -4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 670 € -73,3 %
Dlhodobý finančný majetok 401 658 € 45,2 %
 
Obežný majetok 9 251 246 € 28,1 %
Zásoby 2 773 167 € 5,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 339 961 € 41,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 138 118 € 49,2 %
 
Časové rozlíšenie 12 074 € -46,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 151 852 € 17,7 %
 
Vlastné imanie
1 891 244 € -1,7 %
Základné imanie 1 128 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 384 289 € 17,2 %
HV minulých rokov 284 666 € 185,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 93 489 € -74,5 %
 
Záväzky 11 260 608 € 21,8 %
Dlhodobé záväzky 377 723 € 17,7 %
Krátkodobé záväzky 6 574 075 € 18,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 137 900 € 142,8 %
Bankové úvery krátkodobé 4 082 520 € 25,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 88 390 € 38,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?