Loading

VALASAHA Group, a. s.

Historický názov:
  • Zvoimpex, a. s.
  • Zvoimpex, s. r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VALASAHA Group, a. s.
Sídlo:
Na Rákoši 9263
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/1256/S
Od 29.12.2007, posledná zmena 7.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Teemu Markus Korhonen
IČO:
43894151
DIČ:
2022513471

IČ DPH:

SK2022513471
Podľa §4, registrovaný od 14.1.2008
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 06.07.2023 ako riadna.

Firma VALASAHA Group, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 288 476 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 355 333 EUR poklesol medziročne o 343 650 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,49% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 993 213 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 753 850 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 28%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 45,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 39,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 57,51%.

Absolútne ukazovatele

28 874 082 €

-12,0 %

1 137 996 €

-32,0 %

7 083 699 €

21,0 %

1 270 570 €

-26,2 %

432 900 €

118,9 %

Relatívne ukazovatele

4.17 %

-1,5 %

5.54

2,1

5.02 %

-6,9 %

82.06 %

11,5 %

0.84

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 993 213 € -7,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 295 263 € 154,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 72 173 € 16,6 %
Náklady na predaj tovaru 19 239 363 € 18,1 %
Náklady na materiál, energie 81 811 € -45,9 %
Služby 6 901 479 € -39,3 %
Pridaná hodnota 1 137 996 € -32,0 %
Osobné náklady 205 483 € -57,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 114 917 € 0,5 %
Opravné položky 21 455 € %

Ostatné výnosy 1 281 205 € -58,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 311 244 € -58,4 %
Zisk z predaja majetku -79 491 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 686 611 € -31,9 %
HV z finančnej činnosti -198 549 € -4,9 %
z toho Nákladové úroky 86 381 € 124,2 %
HV pred zdanením 488 062 € -40,4 %
Daň 132 729 € 10,5 %
HV po zdanení 355 333 € -49,2 %
EBITDA 881 019 € -20,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 083 699 € 21,0 %
 
Neobežný majetok 875 206 € -44,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 288 160 € -74,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 279 331 € 65,3 %
Dlhodobý finančný majetok 307 715 € 11,7 %
 
Obežný majetok 6 173 313 € 46,4 %
Zásoby 1 358 785 € 89,4 %
Dlhodobé pohľadávky 27 290 € -35,5 %
Krátkodobé pohľadávky 4 785 070 € 51,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 168 € -99,3 %
 
Časové rozlíšenie 35 180 € -37,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 083 699 € 21,0 %
 
Vlastné imanie
1 270 570 € -26,2 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 191 254 € 43,9 %
HV minulých rokov 698 983 € -19,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 355 333 € -49,2 %
 
Záväzky 5 760 972 € 39,7 %
Dlhodobé záväzky 13 953 € -32,8 %
Krátkodobé záväzky 1 811 523 € 4,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 884 623 € 70,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 50 873 € -36,9 %
 
Časové rozlíšenie 52 157 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?