Loading

CBRE Global Workplace Solutions s. r. o.

Historický názov:
 • CBRE Corporate Outsourcing s. r. o.
 • CB Richard Ellis Facilities Management s. r. o.
 • VENROX s. r. o.
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CBRE Global Workplace Solutions s. r. o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 5
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/51165/B
Od 15.3.2008, posledná zmena 27.2.2024
Štatutárny orgán:
 • Allon Marc van den Bergh
 • Elena Gifon
 • Robert Zbigniew Kuc
 • Sylwia Muller
IČO:
44018649
DIČ:
2022559770

IČ DPH:

SK2022559770
Podľa §4, registrovaný od 10.12.2008
SK NACE (RÚZ):
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • Relam Amsterdam Holdings B. V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.11.2023 ako riadna.

Firma CBRE Global Workplace Solutions s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 966 713 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 58,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 58 304 EUR vzrástol medziročne o 14 027 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,92% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 152,81%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 73,25%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 26,89%.

Absolútne ukazovatele

26 988 196 €

54,9 %

8 073 736 €

31,0 %

11 044 876 €

57,3 %

799 791 €

7,9 %

851 413 €

-28,7 %

Relatívne ukazovatele

29.94 %

-6,2 %

1.06

0,0

0.53 %

-0,1 %

92.76 %

3,3 %

1.09

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 966 713 € 58,2 %
Zmena stavu zásob 10 887 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 149 825 € 152,8 %
Služby 18 754 039 € 73,3 %
Pridaná hodnota 8 073 736 € 31,0 %
Osobné náklady 7 588 827 € 26,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 105 560 € 0,0 %
Opravné položky 44 191 € 100,0 %
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 231 173 € -18,9 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 103 985 € -38,4 %
HV z finančnej činnosti -17 098 € -188,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 86 887 € -46,6 %
Daň 28 583 € -75,9 %
HV po zdanení 58 304 € 31,7 %
EBITDA 209 545 € -23,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 044 876 € 57,3 %
 
Neobežný majetok 241 911 € -30,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 658 € -75,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 236 253 € -27,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 796 208 € 63,4 %
Zásoby 10 887 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 358 301 € -13,8 %
Krátkodobé pohľadávky 9 488 351 € 90,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 938 669 € -21,9 %
 
Časové rozlíšenie 6 757 € -90,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 044 876 € 57,3 %
 
Vlastné imanie
799 791 € 7,9 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 300 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 434 184 € 11,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 58 304 € 31,7 %
 
Záväzky 10 092 125 € 62,5 %
Dlhodobé záväzky 60 232 € 95,0 %
Krátkodobé záväzky 6 133 888 € 153,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 306 403 € 28,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 591 602 € -50,1 %
 
Časové rozlíšenie 152 960 € 118,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?