Maspex Slovakia Trade s. r. o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Maspex Slovakia Trade s. r. o.
Sídlo:
Slovnaftská 102
82107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/61617/B
Od 26.11.2009, posledná zmena 16.3.2022
Štatutárny orgán:
  • Wioleta Maria Czaja
  • Ing. Jana Jakubská
IČO:
45296138
DIČ:
2022922869

IČ DPH:

SK2022922869
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
46340 Veľkoobchod s nápojmi
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Maspex Slovakia Trade s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 390 645 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,66%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 694 013 EUR vzrástol medziročne o 1 072 049 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,59% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 36 356 741 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 602 836 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 31%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 135 532 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,19%.

Absolútne ukazovatele

38 845 121 €

16,1 %

4 353 835 €

44,5 %

6 460 311 €

10,4 %

2 794 013 €

62,3 %

1 988 518 €

42,0 %

Relatívne ukazovatele

11.96 %

2,4 %

2.12

0,6

26.22 %

15,6 %

56.75 %

-13,8 %

1.30

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 36 356 741 € 15,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb33 904 € -27,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia2 135 532 € 12,5 %
Náklady na predaj tovaru24 753 905 € 14,1 %
Náklady na materiál, energie492 375 € 10,9 %
Služby8 925 266 € 8,6 %
Pridaná hodnota4 353 835 € 44,5 %
Osobné náklady2 057 253 € 7,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku105 199 € -15,1 %
Opravné položky-3 413 € %
Ostatné výnosy46 606 € 42,7 %
Iné prevádzkové náklady99 634 € -13,4 %
Zisk z predaja majetku11 356 € -63,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti2 153 920 € 135,1 %
HV z finančnej činnosti94 516 € %

z toho Nákladové úroky19 389 € 166,0 %
HV pred zdanením2 248 436 € 153,7 %
Daň554 423 € 109,9 %
HV po zdanení1 694 013 € 172,4 %
EBITDA2 243 554 € 122,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 460 311 € 10,4 %
 
Neobežný majetok99 570 € -47,4 %
Dlhodobý hmotný majetok99 570 € -47,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok6 269 586 € 12,9 %
Zásoby997 215 € 24,1 %
Dlhodobé pohľadávky1 024 360 € 154,9 %
Krátkodobé pohľadávky4 005 722 € -5,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty242 289 € 131,0 %
 
Časové rozlíšenie91 155 € -17,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky6 460 311 € 10,4 %
 
Vlastné imanie
2 794 013 € 62,3 %
Základné imanie1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania100 000 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení1 694 013 € 172,4 %
 
Záväzky3 666 298 € -11,2 %
Dlhodobé záväzky563 € -69,9 %
Krátkodobé záväzky3 048 169 € -16,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé299 694 € 52,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé317 872 € 18,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?