Loading

PROCHEMICAL GROUP s. r. o.

Historický názov:
  • VEDA s. r. o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PROCHEMICAL GROUP s. r. o.
Sídlo:
Pribinova 4
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/126993/B
Od 10.4.2010, posledná zmena 18.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ivan Mashkantsev
  • Leyla Mashkantseva
  • Liudmila Mashkantseva
IČO:
45492409
DIČ:
2023015863

IČ DPH:

SK2023015863
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2015
SK NACE (RÚZ):
46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ivan Mashkantsev (99,0%)
  • VELAX s. r. o. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma PROCHEMICAL GROUP s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 527 401 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 109,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 879 979 EUR vzrástol medziročne o 737 129 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,67% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 41 027 439 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 296 786 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 100,0%.

Absolútne ukazovatele

42 438 929 €

107,4 %

2 242 789 €

%

4 572 063 €

-12,0 %

1 454 337 €

48,3 %

779 903 €

141,0 %

Relatívne ukazovatele

5.40 %

3,4 %

1393.04

19.25 %

16,5 %

68.19 %

-12,9 %

1.18

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 41 027 439 € 112,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 499 962 € 1,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 36 730 653 € 110,5 %
Náklady na materiál, energie 23 201 € 24,4 %
Služby 2 530 758 € 32,6 %
Pridaná hodnota 2 242 789 € %

Osobné náklady 1 610 € 100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 137 071 € 62,0 %
Opravné položky 215 826 € 100,0 %
Ostatné výnosy 16 925 € 243,7 %
Iné prevádzkové náklady 413 426 € %

Zisk z predaja majetku -266 566 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 225 215 € 243,2 %
HV z finančnej činnosti -114 227 € 34,6 %
z toho Nákladové úroky 47 632 € -10,5 %
HV pred zdanením 1 110 988 € %

Daň 231 009 € %

HV po zdanení 879 979 € %

EBITDA 1 628 852 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
4 572 063 € -12,0 %
 
Neobežný majetok 786 557 € -72,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 380 769 € -56,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 405 788 € -79,8 %
 
Obežný majetok 3 769 695 € 62,5 %
Zásoby 245 091 € -57,0 %
Dlhodobé pohľadávky 74 539 € 213,3 %
Krátkodobé pohľadávky 3 222 032 € 97,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 228 033 € 137,1 %
 
Časové rozlíšenie 15 811 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 572 063 € -12,0 %
 
Vlastné imanie
1 454 337 € 48,3 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 474 358 € 219,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 879 979 € %

 
Záväzky 1 962 376 € -53,5 %
Dlhodobé záväzky 150 871 € %

Krátkodobé záväzky 1 159 530 € -44,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 616 184 € -71,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 35 791 € %

 
Časové rozlíšenie 1 155 350 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?