ESO STAV s.r.o.

Historický názov:
  • UNITED FACILITY SERVICES s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ESO STAV s.r.o.
Sídlo:
Jarocká 397
95135 Veľké Zálužie
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/27130/N
Od 23.7.2010, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Jozef Bíro
IČO:
45675058
DIČ:
2023084888

IČ DPH:

SK2023084888
Podľa §4, registrovaný od 6.9.2010
SK NACE (RÚZ):
43120 Zemné práce
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jozef Bíro (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma ESO STAV s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 2 488 320 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 8,71%. Dosiahnutý zisk po zdanení 440 810 EUR poklesol medziročne o 320 637 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,61% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 13,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,12%.

Absolútne ukazovatele

2 776 832 €

-11,7 %

1 373 737 €

-13,7 %

4 690 064 €

-7,8 %

1 748 562 €

-16,7 %

-801 480 €

-129,0 %

Relatívne ukazovatele

55.21 %

-3,2 %

9.14

-3,4

9.40 %

-5,6 %

62.72 %

4,0 %

0.73

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 488 320 € -8,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 588 769 € -13,7 %
Služby 525 814 € 16,1 %
Pridaná hodnota 1 373 737 € -13,7 %
Osobné náklady 150 351 € 18,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 616 052 € 7,4 %
Opravné položky 122 079 € 53,7 %
Ostatné výnosy 4 548 € %

Iné prevádzkové náklady 58 852 € 62,2 %
Zisk z predaja majetku 151 540 € -27,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 582 491 € -40,8 %
HV z finančnej činnosti -6 197 € 70,2 %
z toho Nákladové úroky 7 709 € -37,5 %
HV pred zdanením 576 294 € -40,2 %
Daň 135 484 € -32,8 %
HV po zdanení 440 810 € -42,1 %
EBITDA 1 047 003 € -22,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
4 690 064 € -7,8 %
 
Neobežný majetok 2 551 268 € 4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 551 268 € 4,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 138 796 € -18,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 995 729 € -2,8 %
Krátkodobý finančný majetok 2 300 € 0,0 %
Finančné účty 140 767 € -75,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 690 064 € -7,8 %
 
Vlastné imanie
1 748 562 € -16,7 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € -99,9 %
HV minulých rokov 1 302 252 € 140,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 440 810 € -42,1 %
 
Záväzky 2 941 502 € -1,5 %
Dlhodobé záväzky 1 226 € 11,7 %
Krátkodobé záväzky 2 931 726 € -1,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 8 550 € -66,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?