Loading

IQVIA RDS Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • Quintiles Slovakia, s. r. o.
Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IQVIA RDS Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Vajnorská 100/B
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/69023/B
Od 2.12.2010, posledná zmena 2.3.2024
Štatutárny orgán:
  • RNDr. Zoltán Varga
  • Jehudi Mostert
IČO:
45942269
DIČ:
2023154133

IČ DPH:

SK2023154133
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2011
SK NACE (RÚZ):
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Základné imanie:
1 072 300 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • IQVIA RDS GesmbH (99,93%)
  • IQVIA RDS Eastern Holdings GmbH (0,07%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 01.06.2023 ako riadna.

Firma IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 830 503 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 374 268 EUR vzrástol medziročne o 29 248 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,63% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,8%.

Absolútne ukazovatele

31 947 432 €

4,6 %

27 914 984 €

8,0 %

10 390 418 €

3,3 %

7 134 977 €

0,4 %

9 203 247 €

3,6 %

Relatívne ukazovatele

87.70 %

2,0 %

1.08

-0,0

13.23 %

-0,2 %

31.33 %

2,0 %

37.76

4,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 830 503 € 5,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 200 824 € -21,4 %
Služby 3 714 695 € -8,5 %
Pridaná hodnota 27 914 984 € 8,0 %
Osobné náklady 25 735 179 € 9,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 199 866 € 3,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 115 435 € 21,4 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 864 504 € -11,8 %
HV z finančnej činnosti -3 229 € 99,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 861 275 € 4,8 %
Daň 487 007 € 12,9 %
HV po zdanení 1 374 268 € 2,2 %
EBITDA 2 064 370 € -10,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 390 418 € 3,3 %
 
Neobežný majetok 336 359 € -5,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 336 359 € -5,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 122 267 € 14,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 600 462 € 10,1 %
Krátkodobé pohľadávky 3 395 909 € 24,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 125 896 € 8,6 %
 
Časové rozlíšenie 931 792 € -45,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 390 418 € 3,3 %
 
Vlastné imanie
7 134 977 € 0,4 %
Základné imanie 1 072 300 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 107 230 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 581 179 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 374 268 € 2,2 %
 
Záväzky 3 255 441 € 10,3 %
Dlhodobé záväzky 6 036 € -69,2 %
Krátkodobé záväzky 250 350 € -7,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 999 055 € 12,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?