AGROMAČAJ a.s.

Historický názov:
 • AGROCROP a. s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGROMAČAJ a.s.
Sídlo:
Kráľová pri Senci 455
90050 Kráľová pri Senci
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5346/B
Od 5.7.2011, posledná zmena 17.3.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Juraj Mačaj
 • Ing. Juraj Mačaj
 • Mgr. Lucia Mačajová
IČO:
46184341
DIČ:
2023304481

IČ DPH:

SK2023304481
Podľa §4, registrovaný od 22.6.2012
SK NACE (RÚZ):
01130 Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
Základné imanie:
2 902 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.03.2024 ako riadna.

  Firma AGROMAČAJ a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 50 616 426 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 375 464 EUR vzrástol medziročne o 3 487 245 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,12% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,18%.

  Absolútne ukazovatele

  52 925 589 €

  -5,1 %

  15 268 644 €

  50,1 %

  78 691 473 €

  -7,5 %

  48 898 901 €

  0,2 %

  12 835 305 €

  -36,4 %

  Relatívne ukazovatele

  30.17 %

  9,6 %

  3.42

  1,2

  5.56 %

  4,5 %

  37.86 %

  -4,8 %

  1.93

  -0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 2 921 694 € -78,3 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb47 694 732 € 33,0 %
  Zmena stavu zásob-1 267 291 € -168,3 %
  Aktivácia173 710 € 100,0 %
  Náklady na predaj tovaru2 691 928 € -78,2 %
  Náklady na materiál, energie11 241 205 € -10,1 %
  Služby20 321 068 € 25,6 %
  Pridaná hodnota15 268 644 € 50,1 %
  Osobné náklady4 458 164 € -2,2 %
  Odpisy a opravné položky k majetku4 469 934 € -11,1 %
  Opravné položky-50 284 € %
  Ostatné výnosy2 323 845 € -0,6 %
  Iné prevádzkové náklady1 980 503 € 91,7 %
  Zisk z predaja majetku15 267 € -84,3 %
   
  HV z hospodárskej činnosti6 749 439 € 240,5 %
  HV z finančnej činnosti-658 528 € -8,7 %
  z toho Nákladové úroky700 710 € 14,6 %
  HV pred zdanením6 090 911 € %

  Daň1 715 447 € 251,7 %
  HV po zdanení4 375 464 € %

  EBITDA11 153 822 € 61,3 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  78 691 473 € -7,5 %
   
  Neobežný majetok56 996 694 € 8,1 %
  Dlhodobý hmotný majetok33 710 286 € 5,9 %
  Dlhodobý nehmotný majetok0 € 0 %
  Dlhodobý finančný majetok23 286 408 € 11,3 %
   
  Obežný majetok21 610 328 € -32,9 %
  Zásoby4 611 771 € -43,6 %
  Dlhodobé pohľadávky0 € -100,0 %
  Krátkodobé pohľadávky12 043 754 € -48,2 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty4 954 803 € %

   
  Časové rozlíšenie84 451 € -28,8 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky78 691 473 € -7,5 %
   
  Vlastné imanie
  48 898 901 € 0,2 %
  Základné imanie2 902 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania13 165 006 € -24,6 %
  HV minulých rokov28 456 431 € 3,2 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení4 375 464 € %

   
  Záväzky27 791 042 € -21,1 %
  Dlhodobé záväzky1 656 256 € 9,1 %
  Krátkodobé záväzky3 320 550 € -21,5 %
  Krátkodobé finančné výpomoci19 291 € 100,0 %
  Bankové úvery dlhodobé19 024 499 € -15,0 %
  Bankové úvery krátkodobé3 518 103 € -48,6 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé252 343 € -2,7 %
   
  Časové rozlíšenie2 001 530 € 94,8 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?