Loading

GymBeam s.r.o.

Historický názov:
  • BaP Partners, s.r.o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GymBeam s.r.o.
Sídlo:
Rastislavova 93
04001 Košice - mestská časť Juh
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/35719/V
Od 29.11.2011, posledná zmena 4.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Dalibor Cicman
IČO:
46440224
DIČ:
2023380447

IČ DPH:

SK2023380447
Podľa §4, registrovaný od 12.5.2014
SK NACE (RÚZ):
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Beam Beam s. r. o. (64,71%)
  • GymBeam Team j.s.a. (18,55%)
  • CB BEAM j.s.a. (16,74%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 09.04.2024 ako riadna.

Firma GymBeam s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 135 019 537 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 53,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 082 012 EUR vzrástol medziročne o 8 036 221 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,03% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 130 754 765 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 55 967 751 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 42%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 85,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 70,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 62,21%.

Absolútne ukazovatele

148 530 783 €

66,4 %

26 768 324 €

110,5 %

46 776 769 €

59,4 %

21 808 033 €

101,8 %

15 875 292 €

95,3 %

Relatívne ukazovatele

19.83 %

5,4 %

2.39

0,6

23.69 %

13,3 %

53.38 %

-9,8 %

0.51

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 130 754 765 € 53,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 264 772 € 53,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 002 590 € 147,9 %
Náklady na predaj tovaru 74 787 014 € 34,7 %
Náklady na materiál, energie 6 192 900 € 85,1 %
Služby 29 273 889 € 70,9 %
Pridaná hodnota 26 768 324 € 110,5 %
Osobné náklady 11 207 973 € 62,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 849 457 € 39,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 271 442 € 68,6 %
Iné prevádzkové náklady 201 379 € 64,0 %
Zisk z predaja majetku 1 640 779 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 15 421 736 € 241,6 %
HV z finančnej činnosti -1 294 640 € -122,4 %
z toho Nákladové úroky 321 233 € 160,5 %
HV pred zdanením 14 127 096 € 259,2 %
Daň 3 045 084 € 243,2 %
HV po zdanení 11 082 012 € 263,8 %
EBITDA 15 630 414 € 167,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 776 769 € 59,4 %
 
Neobežný majetok 10 969 783 € 30,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 790 326 € 131,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 854 467 € 5,6 %
Dlhodobý finančný majetok 324 990 € 11,3 %
 
Obežný majetok 33 939 656 € 74,1 %
Zásoby 25 558 500 € 59,3 %
Dlhodobé pohľadávky 63 408 € -14,3 %
Krátkodobé pohľadávky 4 941 334 € 94,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 376 414 € %

 
Časové rozlíšenie 1 867 330 € 30,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 776 769 € 59,4 %
 
Vlastné imanie
21 808 033 € 101,8 %
Základné imanie 100 000 € %

Fondy a iné zložky vlastného imania 5 920 050 € -1,4 %
HV minulých rokov 4 705 971 € 169,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 082 012 € 263,8 %
 
Záväzky 24 728 093 € 33,6 %
Dlhodobé záväzky 526 754 € %

Krátkodobé záväzky 17 994 605 € 63,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 178 689 € -24,8 %
Bankové úvery krátkodobé 1 633 038 € -2,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 395 007 € 75,0 %
 
Časové rozlíšenie 240 643 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?