E.W.S. s.r.o.

Historický názov:
  • KM4, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
E.W.S. s.r.o.
Sídlo:
Engelsova 14
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/25766/P
Od 22.3.2012, posledná zmena 1.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Damián Miko
IČO:
46542604
DIČ:
2023475432

IČ DPH:

SK2023475432
Podľa §4, registrovaný od 8.8.2017
SK NACE (RÚZ):
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Damián Miko (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma E.W.S. s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 3 128 579 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 63,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 141 767 EUR poklesol medziročne o 791 199 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,04% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 31,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 61,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 165,3%.

Absolútne ukazovatele

3 158 784 €

-63,0 %

303 600 €

-76,5 %

1 536 012 €

-13,9 %

1 443 489 €

-3,0 %

936 896 €

-26,9 %

Relatívne ukazovatele

9.70 %

-5,4 %

6.14

-63,3

9.23 %

-43,1 %

6.02 %

-10,6 %

12.03

6,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 128 579 € -63,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 28 610 € -31,7 %
Služby 2 796 369 € -61,2 %
Pridaná hodnota 303 600 € -76,5 %
Osobné náklady 49 414 € 165,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 67 386 € 36,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 032 € -24,8 %
Iné prevádzkové náklady 14 548 € -2,6 %
Zisk z predaja majetku 17 137 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 190 421 € -84,3 %
HV z finančnej činnosti -8 216 € 64,1 %
z toho Nákladové úroky 608 € -47,7 %
HV pred zdanením 182 205 € -84,7 %
Daň 40 438 € -84,2 %
HV po zdanení 141 767 € -84,8 %
EBITDA 240 670 € -80,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 536 012 € -13,9 %
 
Neobežný majetok 514 167 € 128,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 514 167 € 128,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 017 263 € -34,7 %
Zásoby 292 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 374 139 € -61,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 642 832 € 8,5 %
 
Časové rozlíšenie 4 582 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 536 012 € -13,9 %
 
Vlastné imanie
1 443 489 € -3,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 296 222 € 136,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 141 767 € -84,8 %
 
Záväzky 92 523 € -68,7 %
Dlhodobé záväzky 2 108 € -78,1 %
Krátkodobé záväzky 84 949 € -68,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 466 € 96,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?